Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal deel uit van alle offertes, voorstellen, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering van om het even welke goederen of diensten door MobilityPlus. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, niettegenstaande enige daarin opgenomen bepaling in de tegengestelde zin. Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijke overeenstemming hebben bereikt omtrent (gehele dan wel gedeeltelijke) afwijking ervan. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Een offerte van MobilityPlus is geldig voor een periode van 30 dagen vanaf offertedatum, behoudens ingeval van een materiële vergissing.

2. Definities

Aanvangsdatum

betekent de datum van aanvaarding van de offerte door de Klant;

Beheerder

betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die één of meerdere Laadstations in bezit of eigendom heeft voor elektrische of plug-in hybride voertuigen en die afnemer is van de Beheerdiensten;

Beheerdiensten

betekent de diensten omschreven in artikel 7.1;

Consument

betekent een Klant die een natuurlijke persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Gebruiker

betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van de Laaddiensten;

Indienststelling

betekent de datum waarop een Laadstation in dienst werd gesteld;

Intellectuele Eigendomsrechten

betekent alle merkenrechten, domeinnamen, tekeningen- en modellenrechten, octrooien, auteursrechten (incl. alle rechten m.b.t. computerprogramma’s) en morele rechten, rechten m.b.t. databanken, software, knowhow, bedrijfsgeheimen en andere industriële en intellectuele rechten, in elk geval onafhankelijk van het feit of zij al dan niet zijn geregistreerd en met inbegrip van registratieaanvragen, alsmede alle gelijkwaardige rechten of beschermingswijzen die eender waar ter wereld tot een gelijkaardig resultaat leiden.

Kantooruren

betekent de uren vanaf 9u tot 17u op Werkdagen;

Klant

betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten aankoopt van MobilityPlus.

Laaddiensten

betekent de diensten omschreven in artikel 6.1;

Laadpas

betekent de laadpas die door MobilityPlus aan de Gebruiker wordt verstrekt;

Laadstation

betekent een toestel voor het (her)laden van elektrische of plug-in hybride voertuigen;

MobilityPlus

betekent MobilityPlus BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Poortakkerstraat 37 / 302, 9051 Gent en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0649.979.281;

Netwerk

betekent het netwerk van laadpalen door middel waarvan MobilityPlus actief is, aangeboden door MobilityPlus of derde partijen als roaming partner;

Overeenkomst

betekent het geheel van contractuele documenten die de overeenkomst tussen MobilityPlus en de Klant vormen, bestaande uit, naargelang het geval (i) de kaderovereenkomst, (ii) de offerte(s), (iii) de bestelbon(nen), (iv) deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst op Afstand

iedere overeenkomst die tussen MobilityPlus en de Consument wordt gesloten en waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Partij

betekent MobilityPlus of de Klant.

Werkdagen

betekent alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in België.

3. Voorwerp van de Overeenkomst

3.1. Krachtens deze Overeenkomst, en naargelang hetgeen bepaald is in de offerte, verbindt MobilityPlus zich ten aanzien van de Klant tot de verkoop en installatie van Laadstations en/of de levering van gerelateerde diensten, zoals Beheerdiensten en/of Laaddiensten.

4. Contractaanvraag

A. Informatieverplichting van de Klant

4.1. De Klant die goederen of diensten wenst aan te kopen van MobilityPlus is verplicht de contractaanvraag ten aanzien van MobilityPlus juist en volledig in te vullen en op eenvoudig verzoek de volgende documenten voor te leggen.

4.2. Indien de Klant een natuurlijke persoon is:

 • de originele Belgische identiteitskaart, de EU-verblijfskaart of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België;
 • in voorkomend geval de gevraagde aanvullende identificatiedocumenten.

4.3. Indien de Klant een rechtspersoon of een feitelijke vereniging is:

 • een exemplaar van de statuten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad én van alle in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wijzigingen van die statuten;
 • de originele Belgische identiteitskaart, de EU-verblijfskaart of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België, van een natuurlijke persoon die gemachtigd is de rechtspersoon of de feitelijke vereniging te vertegenwoordigen;
 • extra documenten die het MobilityPlus mogelijk maken de financiële draagkracht van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging na te gaan. MobilityPlus kan deze documenten op ieder ogenblik opvragen; zowel voor als tijdens de contractrelatie als naar aanleiding van de beëindiging van de contractrelatie.

4.4. Elke persoon die zich voorstelt als mandataris van een natuurlijke persoon of rechtspersoon of van een feitelijke vereniging is verplicht zich op verzoek van MobilityPlus te identificeren en het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid als mandataris. De Klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.

B. Weigering van de contractaanvraag

4.5. MobilityPlus behoudt zich het recht voor een (al dan niet bijkomende) contractaanvraag m.b.t. het installeren van Laadstations of het leveren van diensten naar eigen goeddunken te beperken of te weigeren.

C. Annulering van bestellingen

4. 6. Iedere annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Zij is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door MobilityPlus. Onverminderd hetgeen bepaald is in de artikelen 17.1 t.e.m. 17.3 , is de Klant, indien hij een bestelling annuleert, gehouden tot het betalen van een annuleringskost, forfaitair begroot op 10% van het totale bedrag van de bestelling, met dien verstande dat MobilityPlus door alle middelen van recht eventuele hogere reële schade kan bewijzen. Onverminderd hetgeen bepaald is in de artikelen 17.1 t.e.m. 17.3, heeft MobilityPlus, eenmaal de uitvoering van de bestelling is aangevat, het recht om de annulering te weigeren.

5. Voorwaarden specifiek verbonden aan de verkoop en installatie van Laadstations

A. Verkoop van Laadstations

5.1. Laadstations worden verkocht “in de staat waarin zij zich bevinden” en “zoals beschikbaar”. Aangezien Laadstations afhankelijk zijn van software, kan een foutloze werking van de software op elk moment en onder alle omstandigheden niet worden gegarandeerd. Technologische veranderingen kunnen vereisen dat de hardware en/of firmware van de Laadstations van tijd tot tijd wordt gewijzigd, bijgewerkt en/of geüpgrade. De Klant stemt ermee in dat MobilityPlus, naar eigen goeddunken, het recht heeft om van tijd tot tijd firmware-updates voor de Laadstations uit te brengen. MobilityPlus garandeert de compatibiliteit van de aangekochte Laadstations met haar platform voor een periode van vijf (5) jaar vanaf Indienststelling van de Laadstations.

5.2. De Laadstations worden geleverd op de locatie vermeld in de offerte. Het eigendomsrecht van de Laadstations gaat over van MobilityPlus op de Klant op het ogenblik dat de Klant alle kosten die verband houden met de verkoop en installatie van de Laadstations heeft betaald. Tot dat ogenblik doet de Klant uitdrukkelijk afstand van zijn recht van natrekking m.b.t. de geïnstalleerde Laadstations. Met betrekking tot de Laadstations die met een SIM-kaart werken, begrijpt de Klant dat de SIM-kaart die in de Laadstations is geïntegreerd eigendom is en te allen tijde eigendom blijft van de telecommunicatiepartner van MobilityPlus.

5.3. Zolang de Klant niet alle kosten die verband houden met de verkoop en installatie van de Laadstations heeft betaald, mag de Klant de Laadstations niet verpanden, overdragen of op welke wijze dan ook aanbieden of gebruiken tot zekerheid, en is het verboden de Laadstations te wijzigen, verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken. In geval van inbeslagneming of elke andere aanspraak die derden op de rechten inzake de Laadstations zouden doen gelden, dient de Klant verzet aan te tekenen en MobilityPlus daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.4. Alle risico’s (zoals verlies, diefstal, vernieling etc.) van de Laadstations worden overgedragen op de Klant op het ogenblik van de levering van de Laadstations op de locatie vermeld in de offerte, of bij gebreke daaraan, op het ogenblik van de levering van de Laadstations op het adres (maatschappelijke zetel of woonplaats) van de Klant.

5.5. De Klant heeft een termijn van achtenveertig (48) uur vanaf de Indienststelling om de conformiteit van de Laadstations te inspecteren. Indien binnen deze termijn geen melding van een defect of gebrek per aangetekende post wordt ontvangen door MobilityPlus, wordt de Klant geacht de Laadstations en hun installatie aanvaard te hebben. De aanvaarding omvat steeds alle zichtbare gebreken van de Laadstations. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5.6, zal elk na afloop van deze termijn gemeld gebrek of defect door MobilityPlus worden verholpen door, naar keuze van MobilityPlus, herstelling of vervanging van het Laadstation, onder voorbehoud van voorafgaande ontvangst van de betaling voor de herstelling of vervanging, de eventuele wisselstukken en vervoerskosten (prijzen op aanvraag beschikbaar).

5.6. MobilityPlus verleent de Klant een garantie voor elk verborgen gebrek van de Laadstations of installatiewerkzaamheden dat zich voordoet binnen de 2 jaar vanaf de Indienststelling. Deze garantie omvat, naar keuze van MobilityPlus, de kosteloze herstelling of vervanging van de Laadstations en alle kosten van materiaal, wisselstukken en vervoer.

5.7. Elke melding van een gebrek in het kader van de garantie dient schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan MobilityPlus binnen de 2 maanden vanaf de datum waarop het gebrek werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld. De garantietermijn van 2 jaar wordt opgeschort vanaf de dag waarop het gebrek werd gemeld tot de dag waarop de Klant opnieuw behoorlijk gebruik kan maken van het Laadstation.

5.8. De garantie bedoeld in artikel 5.6 geldt niet ingeval:

 • het gebrek volgt uit enige fout of nalatigheid, van welke aard dan ook, van de Klant of een derde (zoals maar niet beperkt tot slecht onderhoud, niet naleving van de instructies, non-conformiteit elektrische installatie, herstelling door de Klant of een derde die daartoe niet geautoriseerd werd door MobilityPlus etc.);
 • het gebrek volgt uit een oorzaak die buiten het Laadstation ligt;
 • het gebrek niet tijdig ter kennis werd gebracht van MobilityPlus in overeenstemming met artikel 5.7;
 • het gebrek buiten de garantievoorwaarden meegedeeld door de fabrikant van het Laadstation valt;

B. Installatie van Laadstations

5.9. Laadstations worden geleverd en geïnstalleerd op de locatie en binnen de termijn bepaald in de offerte, of bij gebreke daaraan, op het adres (maatschappelijke zetel of woonplaats) van de Klant, binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst, rekening houdende met de marktomstandigheden.

5.10. De installatie van Laadstations omvat de eventuele voorafgaande infrastructuurwerken, de uitvoering van de installatiewerkzaamheden, de keuring en indienststelling van de Laadstations.

5.11. MobilityPlus verbindt zich ertoe om binnen redelijke termijn na installatie van de Laadstations over te gaan tot keuring en indienststelling van de Laadstations, en de Klant het keurings- en indienststellingsverslag binnen redelijke termijn over te maken. De Klant verbindt zich ertoe om de Laadstations niet te gebruiken tussen het tijdstip van de oplevering van de installatiewerkzaamheden en de indienststelling van de Laadstations. MobilityPlus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (in)directe schade die volgt uit het gebruik van de Laadstations door de Klant of derden voorafgaand aan hun indienststelling.

5.12. Installaties van Laadstations kunnen enkel plaatsvinden op Werkdagen tijdens de Kantooruren. De aanwezigheid en beschikbaarheid van de Klant is vereist op het tijdstip en de locatie van installatie. Indien de Klant niet aanwezig is op het tijdstip en de locatie van de installatie, of de installatie-afspraak minder dan 48u voorafgaand aan het aanvangstijdstip annuleert, heeft MobilityPlus recht op een forfaitaire annulatievergoeding van € 50.

5.13. MobilityPlus heeft het recht om de installatie-afspraak ten laatste 48u voorafgaand aan het aanvangstijdstip te annuleren, zonder dat enige vergoeding aan de Klant verschuldigd zal zijn. Ingeval MobilityPlus de installatie-afspraak minder dan 48u voorafgaand aan het aanvangstijdstip annuleert, heeft de Klant recht op een forfaitaire annulatievergoeding van € 50.

5.14. De installatie van Laadstations kan slechts plaatsvinden onder volgende cumulatieve voorwaarden:

 • De Klant heeft, op verzoek van MobilityPlus, alle noodzakelijke of dienstige informatie m.b.t. de installatie van Laadstations zoals, maar niet beperkt tot informatie over aansluitingen van elektriciteitsmeters en aansluitingen op het net, informatie over de ligging, staat of ondergrond van de installatielocatie, plan van elektriciteitskabels, foto’s, contactgegevens van elektricteitsleveranciers enz. verstrekt aan MobilityPlus;
 • De Klant heeft, voorafgaand aan de installatie, alle vereiste toelatingen bekomen om de Laadstations te laten installeren op de locatie (bv. indien de Klant huurder is van de locatie);
 • De Klant heeft alle eventuele infrastructuurwerkzaamheden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen overeenkomstig de Overeenkomst uitgevoerd conforme de toepasselijke regelgeving, en dit vooraleer de installatie door MobilityPlus zal aanvangen;
 • De Klant geeft MobilityPlus toegang tot alle plaatsen die noodzakelijk of dienstig zijn voor de installatie van de Laadstations (met inbegrip van parking en sanitair) en voorziet, op eigen kosten, dat de nodige elektriciteit en water ter beschikking is voor de uitvoering van de installatiewerkzaamheden;
 • De bestaande elektrische installatie van de Klant voldoet aan het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI);

5.15. De niet-naleving door de Klant van één of meerdere van de verplichtingen genoemd in artikel 5.14 kan tot gevolg hebben dat de installatie van de Laadstations niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd. De Klant erkent en aanvaardt dat MobilityPlus niet aansprakelijk is voor enige (in)directe schade die de Klant zou lijden ten gevolge van de laattijdige of ontbrekende installatie van de Laadstations om deze reden. De Klant zal MobilityPlus in dit opzicht vrijwaren van eventuele aanspraken van derden.

5.16. De Klant verklaart en garandeert dat hij, in zijn hoedanigheid van eigenaar of houder van een ander zakelijk recht of persoonlijk genotsrecht van de installatielocatie bevoegd en bekwaam is om aan MobilityPlus de toelating te geven om Laadstations te installeren op de installatielocatie. De Klant verbindt zich ertoe om MobilityPlus te vrijwaren voor elke eventuele eis of vordering van een derde naar aanleiding van de installatiewerkzaamheden op de installatielocatie. Op eerste verzoek van MobilityPlus zal de Klant de nodige bewijzen van zijn rechten op de installatielocatie of de toestemming van de rechthebbende overmaken aan MobilityPlus.

5.17. Ingeval van schending van artikel 5.16, heeft MobilityPlus, onverminderd haar eventuele recht op schadevergoeding, het recht om de Overeenkomst op te schorten tot zolang zij de nodige bewijzen ontvangt, of van rechtswege te ontbinden, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5.18. MobilityPlus heeft het recht om, indien de feitelijke omstandigheden van de installatie aanzienlijk afwijken van hetgeen voorzien is in de Overeenkomst (bv. vereiste lengte van de kabels is langer dan voorzien), bijkomende kosten in rekening te brengen aan de Klant.

5.19. De Klant behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor het bepalen van de procedures die nodig zijn om de veiligheid van personen en goederen en het respect voor het milieu te waarborgen op de installatielocatie. De Klant verbindt er zich toe om MobilityPlus, indien er specifieke veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd, binnen een redelijke termijn vóór het aanvangstijdstip van de installatie hierover schriftelijk te informeren. Enige bijkomende kosten die MobilityPlus hiervoor zou moeten maken, zullen worden aangerekend aan de Klant.

5.20. De Klant verbindt zich ertoe om de Laadstations steeds te gebruiken als een goed huisvader, overeenkomstig hun bestemming en in overeenstemming met de technische instructies voor gebruik en onderhoud die de Klant zijn gegeven voorafgaand aan de Indienststelling.

6. Voorwaarden specifiek verbonden aan de Laaddiensten (tussen Gebruiker en MobilityPlus)

A. Laaddiensten

6.1. De Gebruiker krijgt toegang tot de Laaddiensten door middel van het gebruik van een Laadpas, het MobilityPlus platform en de MobilityPlus app door het afsluiten van een abonnement.

6.2. De aan de Gebruiker aangeboden Laaddiensten en de daarvoor geldende prijzen zijn afhankelijk van de formule gekozen door de Gebruiker. De verschillende prijsformules worden uitdrukkelijk vermeld op de website http://www.mobilityplus.be/nl/laadpassen.

B. Werking en gebruik van de Laadpas

6.3. Na de aanvaarding van een toegang tot de Laaddiensten, zal MobilityPlus de Gebruiker binnen redelijke termijn het gevraagde aantal Laadpassen ter beschikking stellen, welke de Gebruiker zal toestaan om de Laaddiensten af te nemen.

6.4. Een Gebruiker kan de Laaddiensten gebruiken zolang een abonnement actief is.

6.5. De Laadpas blijft eigendom van MobilityPlus en kan onder geen enkel beding aan derden worden overgedragen zonder het voorafgaande akkoord van MobilityPlus. De Laadpas moet door de Gebruiker aan MobilityPlus worden teruggegeven bij een stopzetting van de dienstverlening.

6.6. De Laadpas mag enkel gebruikt worden om de Laaddiensten te verkrijgen van MobilityPlus. Alle risico’s verbonden aan het verlies van de Laadpas worden overgedragen aan en komen voor rekening van de Gebruiker vanaf de verzendingsdatum van de Laadpas. Een ongeldige Laadpas kan door MobilityPlus bewaard of in beslag genomen worden.

C. Kosten verbonden aan de Laadpas

6.7. MobilityPlus zal de kosten van uitgifte van de Laadpas aanrekenen aan de Gebruiker.

6.9. Verplichtingen van de Gebruiker

6.10. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bijhouden van de Laadpassen die hem toevertrouwd werden. Hiertoe zal hij onder meer alle nodige en nuttige maatregelen treffen om het verlies, diefstal of beschadiging van de Laadpas te voorkomen. De Gebruiker verbindt er zich toe om aan MobilityPlus alle nodige informatie te verstrekken betreffende de verdwijning of onregelmatig gebruik van een Laadpas, en zal alle kosten die verband houden met het verlies of de diefstal van de Laadpas, waaronder de kosten van onregelmatig of niet-geautoriseerd gebruik van de Laadpas, dragen. Bij het terugvinden van een verloren Laadpas moet de Gebruiker dit zo snel mogelijk aan MobilityPlus melden.

6.11. De Gebruiker is verplicht om bij niet-conform gebruik van de Laadpas, MobilityPlus op eigen kosten bij te staan in het opsporen van de oorzaken hiervan. MobilityPlus heeft bij vaststelling van abnormaal gebruik, het recht om de Laadpas te blokkeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding voor (in)directe schade voor de Gebruiker.

6.12. In geval van een defect of van een onregelmatigheid in de uitrusting voor de levering van de Laaddiensten van MobilityPlus moet de Gebruiker MobilityPlus daarvan onmiddellijk op de hoogte van brengen.

6.13. Tenzij MobilityPlus uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft, is het de Gebruiker onder alle omstandigheden verboden om de hem toegewezen Laadpassen en/of betreffende Laaddiensten op enige wijze te verkopen, over te dragen, onder te verhuren of op enige andere wijze te commercialiseren, zij het in hun geheel of gedeeltelijk. Elke inbreuk op dit verbod zal worden beschouwd als een onherstelbare inbreuk en geeft MobilityPlus het recht om naar eigen goeddunken de Laaddiensten tijdelijk op te schorten zolang de Gebruiker in gebreke blijft deze inbreuken te remediëren of de Overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden.

7. Voorwaarden specifiek verbonden aan de Beheerdiensten (tussen Beheerder en MobilityPlus)

A. Beheerdiensten

7.1. MobilityPlus biedt de Beheerder, die één of meerdere Laadstations in bezit of eigendom heeft ter voorziening van elektrische of plug-in hybride voertuigen van personen, in algemene zin, beheer- en vergoedingsdiensten met betrekking tot het gebruik van Laadstations door de Beheerder en Gebruikers. De aangeboden Beheerdiensten bestaan, afhankelijk van de gekozen abonnementsformule, uit één of meerdere van de volgende onderdelen:

 • rapportering: MobilityPlus draagt zorg voor het registreren, opslaan en weergeven van data betreffende het gebruik van en eventueel het verbruik aan een Laadstation door de Beheerder en/of Gebruikers;
 • vergoeding: op basis van de rapportering kan MobilityPlus het gebruik en/of verbruik van het Laadstation door Gebruikers vergoeden aan de Beheerder;
 • publiek toegankelijk: op verzoek van de Beheerder kan MobilityPlus het Laadstation publiek toegankelijk maken, inhoudende dat het Laadstation van de Beheerder in gebruik kan worden genomen door iedere Gebruiker die een laadpas bij MobilityPlus of bij derde partijen (die een roaming contract met MobilityPlus hebben afgesloten) heeft geregistreerd;
 • toegang tot het MobilityPlus platform: MobilityPlus verleent de Beheerder toegang tot het MobilityPlus platform, waar de beheerder toegang heeft tot bepaalde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, live statussen, instelbare tarieven, online overzicht van opbrengsten, soft- en firmware-updates, het opvolgen van live sessies, gebruikersbeheer, rapporten, statistieken, instellen van tarieven, publicatie op onze app en website en smart-grid management.

7.2. De aan de Beheerder aangeboden Beheerdiensten en de daarvoor geldende prijzen zijn afhankelijk van de abonnementsformule gekozen door de Beheerder. De verschillende prijsformules worden uitdrukkelijk vermeld op de website https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/beheer-van-laadpalen.

B. Verplichtingen van MobilityPlus

7.3. MobilityPlus zal zich inspannen om:

 • een gebruiksrecht op de in deze Algemene Voorwaarden omschreven Beheerdiensten te verschaffen via een gebruiksvriendelijke software;
 • Beheerders per kwartaal te vergoeden voor het gebruik en/of verbruik aan de Laadstations door Gebruikers, volgens de tarieven ingesteld door de Beheerder op het MobilityPlus platform;
 • de opgeslagen gegevens afdoende te beveiligen;
 • een zo hoog mogelijke continuïteit van de Beheerdiensten te bieden;

7.4. MobilityPlus verbindt zich ertoe om alle redelijke inspanningen te leveren die de Beheerder redelijkerwijs van een goede beheerder/dienstverlener mag verwachten om technische, GPRS- en software storingen te voorkomen. In geval storingen zich toch zouden voordoen zal MobilityPlus redelijke inspanningen leveren om deze binnen redelijke termijn te herstellen. MobilityPlus zal zich inspannen om enige schade voor de Beheerder te beperken.

C. Verplichtingen van de Beheerder

7.5. De Beheerder verklaart de Laadstations die bij de Beheerder zijn geïnstalleerd op ononderbroken wijze te voorzien van elektriciteit, zodat elektrische of plug-in hybride voertuigen kunnen worden herladen aan de Laadstations mits het aanbieden van een laadpas van MobilityPlus of een derde partij waarmee MobilityPlus een roamingovereenkomst heeft gesloten.

D. Aansprakelijkheid van de Beheerder

7.6. De Beheerder is op exclusieve en uitsluitende wijze aansprakelijk voor iedere tekortkoming in de nakoming van een of meerdere van de verplichtingen aan hem toegewezen in deze Algemene Voorwaarden. De Beheerder vrijwaart MobilityPlus en de Gebruiker voor alle aanspraken van derden en enige daarmee verband houdende schade en/of kosten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, kosten voor juridische bijstand en imagoschade, verband houdende met tekortkomingen in haar rol als bezitter of eigenaar van Laadstations voor elektrische of plug-in hybride voertuigen.

7.7. De Beheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de daden, gedragingen, het gebruik en alle handelingen met betrekking tot de Laadstations uitgevoerd door haar personeel, medewerkers en alle andere personen die zij gewild of ongewild, rechtstreeks of indirect toegang verleent tot de Laadstations.

7.8. Indien MobilityPlus een aanspraak of schadeclaim ontvangt die mogelijk verband houdt met de vrijwaring door de Beheerder in de vorige paragrafen, is MobilityPlus gerechtigd de betaling van eventueel aan de Beheerder verschuldigde vergoedingen op te schorten tot een dergelijke aanspraak of schadeclaim is afgehandeld. Indien mocht blijken dat MobilityPlus gehouden is tot het betalen van enige schade aan derden, is zij gerechtigd deze schade, alsmede de kosten waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, kosten voor juridische bijstand te verrekenen met enige betalingsverplichting aan de Beheerder.

8. Duur van de Overeenkomst

8.1. De Overeenkomst wordt gesloten voor de vaste duur van één (1) jaar vanaf de Aanvangsdatum.

8.2. Bij gebreke aan een tijdige opzegging wordt de Overeenkomst na verloop van de initiële termijn van één (1) jaar telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur van één (1) jaar. De overeenkomst kan bij het verstrijken van de initiële duur of bij het verstrijken van iedere daaropvolgende periode van één (1) jaar door iedere Partij worden opgezegd. De opzegging geschiedt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste twee (2) maanden voor het verstrijken van de initiële duur van de overeenkomst of van de verlengde periode.

9. Beëindiging van de Overeenkomst

A. door MobilityPlus

9.1. MobilityPlus kan haar dienstverlening, na het versturen van een voorafgaande kennisgeving aan de Klant, geheel of gedeeltelijk schorsen, in elk van de volgende gevallen:

 • indien de Klant zijn verplichtingen uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, of indien hij gebruik maakt van de diensten in strijd met de gemaakte afspraken met MobilityPlus of met de geldende wettelijke bepalingen;
 • in geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling binnen de gestelde betalingstermijn, of in geval van insolvabiliteit of kennelijke aanwijzingen van insolvabiliteit;
 • in geval van fraude of vermoeden van fraude, opgave van foute, onvolledige of valse informatie bij het aangaan van de Overeenkomst met MobilityPlus.
 • in geval van niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen onder een andere overeenkomst met MobilityPlus; en
 • in geval van verzoek om uitstel van betaling door de Klant.

9.2. MobilityPlus heeft het recht om bij aangetekend schrijven haar diensten eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant de reden voor de schorsing van de diensten niet remedieert binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling door MobilityPlus. Een dergelijke periode voor remediëring moet niet worden toegekend wanneer remediëring redelijkerwijze onmogelijk is.

9.3. In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, en, voor zover wettelijk toegelaten, gelijkaardige collectieve regelingen met schuldeisers, vereffening of ontbinding van de Klant kunnen de diensten onmiddellijk beëindigd worden mits aangetekende kennisgeving.

9.4. De beëindiging van de diensten door MobilityPlus overeenkomstig bovenstaande paragrafen geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, van welke aard ook, en doet geen afbreuk aan de verplichting van de Klant tot betaling van de op dat ogenblik verschuldigde bedragen.

B. door de Klant

9.5. De Klant kan de overeenkomst ontbinden indien MobilityPlus op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op haar verplichtingen vermeld in de Overeenkomst. Dergelijke ontbinding kan slechts mits een aangetekende ingebrekestelling is verzonden waarin MobilityPlus de mogelijkheid wordt gegeven om binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.6. Indien MobilityPlus niet meer aan haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst kan voldoen gedurende een termijn van twee (2) maanden of meer en dit te wijten valt aan een situatie van faillissement of collectieve schuldregeling, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van aangetekend schrijven.

C. Gevolgen beëindiging

9.7. De beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat de Klant geen toegang meer heeft tot zijn gebruikersprofiel en alle diensten van MobilityPlus. MobilityPlus verbindt zich ertoe de gegevens van de Klant niet te verwijderen gedurende minstens zestig (60) kalenderdagen die volgen op de de-activering teneinde een correcte gegevensmigratie of eenvoudige reactivatie te garanderen. Indien de Klant niet tijdig reactiveert, kan de geüploade inhoud na verstrijken van de gegarandeerde termijn onmiddellijk en onherroepelijk worden verwijderd.

10. Betalings- en facturatievoorwaarden

A. Prijzen en tarieven

10.1 De prijzen, kosten, vergoedingen en tarieven van MobilityPlus worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen, belastingen, heffingen, toeslagen of bijdragen van alle aard.

10.2. De prijs in de offerte vermeld voor de aankoop en installatie van Laadstations omvat niet de kosten voor:

 • Eventuele af- en/of (her) aansluiting door de netbeheerder op het net;
 • Kosten voor de huur van een noodstroomaggregaat en daarmee verband houdende kosten (verzekering, diesel, personeel, …)
 • Kosten voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator, indien vereist.

10.3. MobilityPlus heeft het recht haar abonnementsprijzen en transactiekosten jaarlijks aan te passen. Indien tarieven gedurende de Overeenkomst worden aangepast, treden de aangepaste tarieven in werking één (1) maand na de dag waarop de Klant daarvan kennis werd gegeven, tenzij de kennisgeving een latere datum van inwerkingtreding bepaalt. Indien de Klant de aangepaste tarieven niet aanvaardt, kan de Klant de Overeenkomst opzeggen binnen een termijn van één maand na de kennisgeving. Bij gebreke aan opzegging binnen de maand, wordt de Overeenkomst voortgezet onder de aangepaste tarieven. Indien de tariefverhoging enkel betrekking heeft op een bepaalde dienst, beperkt het recht van de Klant zich tot de mogelijkheid om op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden de betreffende dienst op te zeggen.

10.4. MobilityPlus behoudt zich het recht voor om kortingen, ristorno’s, bijslagen, premies of meerkosten te allen tijde voor de toekomst te wijzigen.

B. Facturatie en betaling

I. Aankoop en installatie Laadstations

10.5. Na aanvaarding van de offerte, zal MobilityPlus 40% van de prijs voor de aankoop en installatie van Laadstations factureren bij wijze van voorschot, dat voorafgaand aan de installatie van de Laadstations moet voldaan worden door de Klant. De overige 60% zal gefactureerd worden aan de Klant na Indienststelling van het/de Laadstation/s.

II. Laaddiensten – abonnementsformule

10.6. De Laaddiensten zullen als volgt gefactureerd worden:

 • maandelijks: de prijs van de gekozen abonnementsformule; en
 • maandelijks: een vergoeding voor het verbruik tijdens elke laadsessie op basis van de verkoopsprijzen die op de dag van de transactie in het Laadstation toegepast worden, zoals op dat ogenblik weergegeven op de MobilityPlus app of het MobilityPlus platform; en
 • maandelijks: bijkomende vergoedingen toegepast door een derde partij roaming partner, zoals, maar niet beperkt tot, een connectievergoeding (i.e. een vergoeding aangerekend zodra de batterij is opgeladen, maar de wagen nog blijft aangesloten).

III. Beheerdiensten

10.7. De prijs van de gekozen abonnementsformule verbonden aan de Beheerdiensten zal jaarlijks gefactureerd worden.

IV. Algemeen

10.8. Alle gefactureerde bedragen zijn betaalbaar binnen de op de factuur gepreciseerde termijn en, bij gebreke aan een dergelijke termijn, binnen de 14 dagen na factuurdatum, door middel van één van de volgende betaalmiddelen:

 • bankoverschrijving;
 • domiciliëring, door het invullen van de daartoe bestemde documenten ter beschikking gesteld door MobilityPlus.

MobilityPlus behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de koopprijs door de Klant. De risico’s van beschadiging of verdwijning zijn ten laste van de koper. Voorschotten mogen bijgehouden worden om het eventuele verlies bij doorverkoop te compenseren.

10.9. Indien een Klant kiest voor betaling per domiciliëring, kunnen, op zijn vraag, prijzen die normalerwijze jaarlijks gefactureerd worden ook maandelijks gefactureerd worden.

10.10. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 12% per jaar opbrengen en zal het nog openstaande saldo na een vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EUR, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast zal de Beheerder eveneens instaan voor alle innings-, aanmanings- en procedurekosten, hierin begrepen de juridische kosten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

10.11. De betwisting van een factuur van MobilityPlus dient, op straffe van onontvankelijkheid, binnen acht (8) dagen na factuurdatum te worden medegedeeld aan MobilityPlus. Iedere factuur zal bij gebreke aan betwisting binnen de gestelde termijn als aanvaard worden beschouwd.

10.12. Bovendien, behalve indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen, brengt de niet-betaling van de facturen op de vervaldag met zich mee dat de uitvoering van de diensten kan worden stopgezet indien de openstaande en verschuldigde bedragen niet worden betaald binnen de 14 dagen na kennisgeving, en dit met behoud van alle reeds verkregen voorschotten of andere betalingen; dat alle nog openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, welke ook de modaliteiten mogen zijn, met inbegrip van geaccepteerde wissels; en dat maatschappijen belast met het innen van schuldvorderingen tussenkomen.

10.13. MobilityPlus heeft het recht om administratieve kosten aan te rekenen voor het toezenden van extra facturen, duplicaten, afbetalingsplannen, brieven ingevolge laattijdige betaling of indien een opdracht tot domiciliëring door de bank- en/of postinstelling wordt geweigerd. De kostprijs voor een gewone brief bedraagt acht (8) euro en voor een aangetekende brief vijftien (15) euro, niettegenstaande het recht van MobilityPlus om hogere kosten aan te tonen.

10.14. Alle facturatie gebeurt digitaal, behoudens wanneer de Klant heeft geopteerd voor facturatie per post. Ingeval van digitale facturatie ontvangt de Klant zijn facturen per e-mail aan het e-mail adres dat hij heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

11. Support

11.1. Ingeval de Laadstations of diensten defect of gebrekkig zijn, kan de Klant de klantendienst van MobilityPlus telefonisch of per e-mail contacteren volgens de gegevens vermeld op de website https://www.mobilityplus.be/nl/contact. De klantendienst is bereikbaar op Werkdagen tijdens Kantooruren.

11.2. De klantendienst zal zich inspannen om een zo spoedig mogelijke herstelling van het defect of gebrek van de Laadstations of diensten te bekomen en de vragen van de Klant te beantwoorden. MobilityPlus handelt steeds naar haar beste vermogen en heeft dan ook redelijke technische, niet-technische, organisatorische en juridische maatregelen getroffen om de continuïteit van haar dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen. De Klant erkent en aanvaardt echter uitdrukkelijk dat MobilityPlus een ononderbroken toegankelijkheid van de diensten niet op absolute wijze kan garanderen. De Klant heeft slechts het recht op herstel van gebrekkige dienstverlening door middel van een nieuwe uitvoering.

11.3. Voor on-site en telefonische assistentie dient de Klant een vergoeding te betalen welke zal afhangen van de soort, de omvang en duurtijd van de technische storing. De Klant kan voor on-site assistentie tevens een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst afsluiten met MobilityPlus. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op deze dienstverleningsovereenkomst.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Op voorwaarde dat de Klant de Overeenkomst naleeft en alle verschuldigde bedragen betaald heeft, verleent MobilityPlus de Klant voor de duur van de Overeenkomst een persoonlijke, niet-overdraagbare, herroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor toegang tot en gebruik van de firmware van MobiityPlus en alle door MobilityPlus desgevallend geleverde software en de daarbij behorende documentatie, uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst. Er wordt geen licentie verleend op broncode van welke aard dan ook.

12.2. De nakoming door MobilityPlus van haar verplichtingen en de betaling door de Klant van verschuldigde vergoedingen en kosten op grond van deze Overeenkomst zal geen overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant tot gevolg hebben.

12.3. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot door MobilityPlus of haar werknemers of onderaannemers al dan niet in de uitvoering van de Overeenkomst gecreëerde werken, zoals software, materialen, documenten, tekeningen, technologie, processen, vaardigheden, knowhow en informatie met betrekking tot de Laadstations of de diensten, zullen uitsluitend berusten bij of in licentie worden gegeven aan MobilityPlus en/of haar respectieve licentiegever.

12.4. Tenzij voor zover toegestaan door dwingend toepasselijk recht of uitdrukkelijk bepaald in de Overeenkomst, zal de Klant de Software (zijnde de broncode, objectcode of onderliggende structuur, ideeën of algoritmen van het MobilityPlus platform, de diensten of enige software, documentatie of gegevens met betrekking tot of geleverd met de diensten te ontdekken, met inbegrip van, zonder beperking, de software die het platform of de Laadstations bedient, API-informatie onder licentie, interfacingsoftware, firmware en app-code) niet direct of indirect, ongeacht in welke vorm (elektronisch, papier, op een computerscherm, screenshots, etc.): (a) reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins trachten te ontdekken, (b) wijzigen, kopiëren (behalve voor archiefdoeleinden), vertalen, of afgeleide werken maken op basis van de Laadstations, het MobilityPlus platform, de diensten of Software, (c) verhuren, leasen, distribueren, verpanden, toe te wijzen of anderszins de rechten op de Laadstations, diensten of Software over te dragen of te bezwaren, (d) de diensten te gebruiken of er toegang toe te krijgen om producten of diensten te bouwen of te ondersteunen, en/of een derde te helpen bij het bouwen of ondersteunen, die concurrerend zijn met e-MobilityPlus, en (e) eigendomsvermeldingen of labels van de Laadstations, diensten of Software te verwijderen.

12.5. Elke inbreuk op deze clausule geeft MobilityPlus het recht om over te gaan tot de onmiddellijke schorsing en/of beëindiging van de Overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling noch rechterlijke tussenkomst. Dergelijke inbreuk geeft van rechtswege aanleiding tot een schadevergoeding verschuldigd aan MobilityPlus door de Klant die forfaitair begroot wordt op 2.500 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor MobilityPlus om een hoger bedrag te vorderen overeenstemmend met de werkelijke schade.

12.6. Binnen de grenzen van deze Overeenkomst zal MobilityPlus de Klant vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor enige schade, kosten en uitgaven opgelopen door de Klant als gevolg van enige claim van een derde partij dat enig onderdeel van de Laadstations of diensten, wanneer gebruikt binnen het kader van deze Overeenkomst, inbreuk maakt op enige Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij, op voorwaarde dat de Klant MobilityPlus onmiddellijk per aangetekende post op de hoogte stelt van een dergelijke claim binnen tien (10) Werkdagen nadat hij van een dergelijke claim op de hoogte is gesteld en de controle over de verdediging en schikking van een dergelijke claim overdraagt aan MobilityPlus op kosten van MobilityPlus en met de keuze van MobilityPlus’ raadsman. De Klant zal redelijkerwijs samenwerken met MobilityPlus bij de verdediging of afhandeling van een dergelijke claim.

12.7. De Klant verklaart bovendien over de nodige rechten en/of toestemmingen te beschikken omtrent de Intellectuele Eigendomsrechten die op de door hem verschafte inhoud en materialen rusten. De Klant verschaft MobilityPlus een niet-exclusieve, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud en materialen te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Klant een schending begaat op dit gebied kunnen deze in geen enkel geval worden toegeschreven aan MobilityPlus. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen komen volledig voor rekening van de Klant. MobilityPlus vraagt uitdrukkelijk om medewerking van de Klant om eventuele schendingen van Intellectuele Eigendomsrechten aan hen mede te delen zodat MobilityPlus in staat is gepaste acties te ondernemen.

12.8. Indien een component van de Laadstations of diensten ofwel (a) onderwerp is van een claim voor een dergelijke inbreuk en MobilityPlus redelijkerwijs bepaalt dat inbreuk waarschijnlijk is, of (b) indien een rechterlijke uitspraak waartegen geen beroep kan worden aangetekend oordeelt dat er sprake is van een dergelijke inbreuk, dan kan MobilityPlus, naar eigen keuze en op eigen kosten, (i) voor de Klant het recht verwerven van een dergelijke derde partij om de component te gebruiken of (ii) de component vervangen of wijzigen door andere geschikte en redelijkerwijs gelijkwaardige componenten zodat de component niet-inbreukmakend wordt.

13. Gegevensbescherming

13.1. De partijen zullen alle persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

13.2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt MobilityPlus persoonsgegevens van de Klanten. Alle informatie inzake deze verwerking van deze persoonsgegevens kan gevonden worden in de privacyverklaring van MobilityPlus (https://www.mobilityplus.be/nl/privacy-policy). Deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy vormen een geheel en moeten samen worden gelezen.

14. Vertrouwelijkheid

14.1. Elke Partij erkent dat zij in verband met deze Overeenkomst vertrouwelijke informatie van de andere Partij kan ontvangen of daartoe toegang kan hebben. De Ontvangende Partij zal de vertrouwelijke informatie van de Onthullende Partij vertrouwelijk behandelen en beveiligen en beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking door ten minste dezelfde zorgvuldigheid te betrachten als de Ontvangende Partij toepast om ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van haar eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard te voorkomen, maar in geen geval minder dan een redelijke zorgvuldigheid.

14.2. De in artikel 14.1 uiteengezette verplichtingen gelden voor de duur van deze Overeenkomst en blijven na beëindiging van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, vijf (5) jaar gelden.

15. Aansprakelijkheid van MobilityPlus

151. Onverminderd de wettelijke rechten van consumenten, zijn de aansprakelijkheid van MobilityPlus en het recht op herstel van de Klant ingeval van gebreken van de Laadstations, het MobilityPlus platform, de Software, applicaties, documentatie en diensten zijn beperkt tot herstel van het gebrek of het bieden van een work-around. Indien MobilityPlus daartoe niet in staat is, heeft de Klant slechts recht op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade veroorzaakt door het gebrek en dit binnen de hieronder genoemde grenzen.

15.2. Voor zover wettelijk toegestaan, zal MobilityPlus niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot financiële of commerciële verliezen, winstderving, gemiste besparingen, verlies van klanten, boetes, verlies van programma’s of gegevens, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, reputatieschade, morele schade, schade die volgt uit wettelijke of administratieve sancties ten aanzien van de Klant, zelfs ingeval van zware fout, en ongeacht of deze schade voortvloeit uit een contractuele fout, nalatigheid of onrechtmatige daad.

15.3. Behoudens ingeval van bedrog of zware fout, zal de totale geaggregeerde contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van MobilityPlus beperkt zijn tot het bedrag excl. BTW dat de Klant in de zes (6) maanden die voorafgaan aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid voor de Laadstations en de diensten heeft betaald.

15.4. Geen van de Partijen zal aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst, tenzij deze een schriftelijke kennisgeving van de eis tot schadevergoeding per aangetekende post heeft ontvangen binnen één (1) jaar nadat de andere Partij kennis had of redelijkerwijs kennis diende te hebben van de omstandigheden die aanleiding gaven tot de eis.

15.5. MobilityPlus is slechts aansprakelijk voor schade of verlies waarvan de Klant bewijst dat deze direct veroorzaakt is door de fout van MobilityPlus, die Klant zelf niet kon voorkomen of beperken en die MobilityPlus niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling verhelpt, onverminderd eventuele andere overeengekomen resolutietermijnen. MobilityPlus is niet aansprakelijk voor enige interpretatie of gebruik dat de Klant van de gegevens die zij ter beschikking stelt maakt.

15.6. MobilityPlus is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeit uit of veroorzaakt is door (a) het gebruik of kopiëren van een component door de Klant nadat MobilityPlus een schriftelijke mededeling aan de Klant heeft uitgegeven waarin de Klant wordt verzocht te stoppen met het gebruik van een dergelijke component, (b) het gebruik van de component in combinatie met enige software of andere component die niet door MobilityPlus is geleverd, en (c) enige versie van de component waarvoor updates, fixes of revisies beschikbaar zijn gesteld door MobilityPlus aan de Klant indien een dergelijke inbreuk zou zijn voorkomen door de installatie en het gebruik van dergelijke updates, fixes of revisies.

15.7. De Klant verbindt zich ertoe de Laadstations, het MobilityPlus platform, de applicatie(s) en diensten niet te gebruiken op een wijze die illegaal of gevaarlijk is, of die enig risico zou creëeren voor de veiligheid of integriteit van enige eigendom of de fysieke integriteit van personen. MobilityPlus is niet aansprakelijk voor enige schade die is gebaseerd op of volgt uit illegaal, gevaarlijk of roekeloos gebruik van de Laadstations, het MobilityPlus platform, de applicatie of diensten.

15.8. MobilityPlus is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve gegevens ontvangen van de Klant of een derde partij, die zijn verwerkt in, of worden gebruikt in het kader van de diensten.

15.9. MobilityPlus kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die geheel of gedeeltelijk volgt uit externe factoren, gebrekkige prestaties van derden of handelingen/omissies van de Klant of derden, zoals maar niet beperkt tot:

 • storingen in het netwerk van de provider, technische, GPRS- en software storingen;
 • storingen of kwaliteitsgebreken van diensten wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag, maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden,...) als wegens factoren eigen aan de softwareconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, netwerken en installaties van derden die door MobilityPlus worden gebruikt;
 • storingen te wijten aan onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerken van het Netwerk, de terminal of andere installaties van MobilityPlus;
 • slecht of foutief gebruik van de Laadstations of diensten door de Klant;
 • storingen of gebreken die volgen uit het gebruik door de Klant van een applicatie en/of programmatuur van een derde die een impact heeft op de werking van het Laadstation. Het gebruik van vreemde applicaties en software zal te allen tijde op eigen risico zijn.
 • een defect van de automatische bevoorradingskabel (om welke reden ook) op een vestiging van het Netwerk van MobilityPlus.

15.10. Indien de Klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van MobilityPlus in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te treffen om MobilityPlus te vrijwaren van elke mogelijke vorderingen en schade die MobilityPlus hierdoor kan oplopen.

16. Overmacht

16.1. Partijen zijn niet gehouden tot hun verplichtingen in geval van overmacht. Dit betreft elke situatie die vooraf onvoorzienbaar was, of redelijkerwijze onoverkomelijk indien deze wel voorzienbaar was, waardoor een Partij haar contractuele verplichtingen niet op een redelijke wijze kan nakomen, of slechts kan nakomen met ernstige verliezen of moeilijkheden, waardoor de economie van de overeenkomst drastisch gewijzigd wordt. Overmacht wordt in de meest ruime zin geïnterpreteerd en omvat eveneens handelingen van derden. Worden, niet-limitatief gerekend tot overmacht die MobilityPlus ontslaat van haar contractuele nakoming van verbintenissen: oorlog, embargo’s, opstanden, blokkades, burgeronlusten, gewelddaden, terreur, technische stroomtekorten te wijten aan de infrastructuur op nationaal of Europees niveau, stakingen, branden, wateroverlast, ontploffingen, natuurrampen, pandemieën.

16.2. In het geval van overmacht worden alle verplichtingen van Partijen die uit deze Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk opgeschort voor zo lang als de overmachtssituatie duurt. Partijen zijn hierbij niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.

16.3. Zodra blijkt dat de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan negentig (90) dagen aanhoudt, dan heeft elke Partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat daarmee enig recht op schadevergoeding ontstaat in hoofde van de andere Partij te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door MobilityPlus werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de Klant.

17. Herroepingsrecht

17.1. Enkel een Consument beschikt over een termijn van 14 dagen om een Overeenkomst op Afstand met betrekking tot de aankoop van goederen of diensten zonder opgave van redenen te herroepen.

17.2. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat de goederen worden geleverd of, ingeval van diensten, de Overeenkomst werd gesloten. De Consument dient MobilityPlus per email (op volgend adres hello@mobilityplus.be) ondubbelzinnig op de hoogte te brengen van het zijn/haar beslissing om de aankoop van de goederen of diensten te herroepen vooraleer de termijn van 14 dagen is verstreken. De Consument zal vervolgens instructie ontvangen over de manier waarop hij, op zijn/haar kosten, de Laadpas aan MobilityPlus dient terug te bezorgen. De Klant kan de Overeenkomst op Afstand ook herroepen door het modelformulier voor herroeping, raadpleegbaar via website in te vullen en per e-mail (hello@mobilityplus.be) over te maken aan MobilityPlus binnen de herroepingstermijn.

17.3. Als de Consument de levering van diensten heeft laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt hij/zij een bedrag dat hetzij evenredig is aan hetgeen op het moment van de herroeping reeds geleverd is in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst, dan wel, wanneer mogelijk om deze te identificeren, overeenstemt met de specifieke diensten die werden afgenomen.

18. Overdracht van diensten en onderaanneming

18.1. MobilityPlus kan te allen tijde al haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen of uitbesteden in onderaanneming aan een derde zonder de instemming van de Klant. Deze overdracht of uitbesteding kan evenwel geen vermindering van de garanties van de Klant tot gevolg hebben. Dit kan zonder de instemming van de Klant en zonder enige schadevergoeding.

18.2. De Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst slechts aan een derde overdragen, geheel dan wel gedeeltelijk, mits de voorafgaande en schriftelijke instemming van MobilityPlus en zowel de Klant als de overnemer het hiertoe bestemde overdracht formulier volledig ingevuld en ondertekend aan MobilityPlus hebben overgemaakt.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1. De Overeenkomst en alle eventuele geschillen die hieruit voortkomen worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van elke collisieregel op grond waarvan het recht van een ander rechtsgebied van toepassing zou zijn, en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

19.2. Iedere vorm van geschil, onenigheid of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, kan uitsluitend voorgelegd te worden aan de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent voor commerciële zaken, dan wel in burgerlijke zaken de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Indien evenwel een Consument betrokken is in het geschil, zal de rechter van de woonplaats van (één van de) verweerders-consumenten bevoegd zijn.

20. Overige bepalingen

20.1. Kennisgevingen die krachtens deze Overeenkomst moeten gebeuren, dienen steeds gericht te worden aan MobilityPlus volgens de contactgegevens vermeld op de website: https://www.mobilityplus.be/nl/contact. Kennisgevingen die krachtens deze Overeenkomst “schriftelijk” dienen te gebeuren, kunnen ook per e-mail geschieden, met uitzondering van kennisgevingen die per aangetekende post moeten gebeuren.

20.2. De Klant verleent MobilityPlus de toestemming om ten aanzien van potentiële klanten te verwijzen naar de Klant als klant van MobilityPlus en daartoe de logo’s en bedrijfsnaam van de Klant vermelden op haar website, in brochures, op beurzen en in presentaties.

20.3. De in de Overeenkomst of enig ander document genoemde levertijden zijn slechts indicatief en niet bindend. Leveringsdata kunnen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van onderdelen. MobilityPlus is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een laattijdige levering.

20.4. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere verklaringen, documenten, publicaties, onderhandelingen en afspraken, schriftelijk of mondeling, tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst.

20.5. MobilityPlus handelt als een onafhankelijk contractant in de uitvoering van de Overeenkomst. Niets in de Overeenkomst mag geïnterpreteerd worden zodat MobilityPlus een agent van de Klant zou zijn, of de Partijen een partnerschap of commerciële samenwerkingsovereenkomst zouden vormen.

20.6. De nietigheid, niet-toepasselijkheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. Zo’n bepaling staat autonoom ten opzichte van de andere bepalingen, zonder dat er een invloed is op de resterende bepalingen qua geldigheid of afdwingbaarheid. De betwiste bepaling wordt geacht niet van toepassing te zijn en zal door de Partijen vervangen worden door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de doelstelling en de geest van de betrokken bepaling, de intentie van de Partijen alsook het economische evenwicht van de Overeenkomst. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

20.7. Indien er een conflict is tussen de documenten die de Overeenkomst uitmaken, is de volgende rangorde van toepassing, waarbij het eerst vermelde document voorrang heeft op het later vermelde document: (1) MobilityPlus privacy policy, (2) kaderovereenkomst, (3) offerte(s), (4), deze Algemene Voorwaarden (5) bestelbon(nen), tenzij het betrokken document uitdrukkelijk anders bepaalt.

20.8. Indien een van de Partijen niet aandringt op strikte naleving van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst door de andere Partij, ongeacht de duur van deze niet-naleving, betekent dit niet dat zij afziet van haar recht om in de toekomst strikte naleving van deze verplichting te eisen.

20.9. De Klant verklaart vóór het aanvaarden van de dienstverlening door MobilityPlus alle vereiste informatie te hebben bezorgd aan MobilityPlus. De Klant zal elke wijziging in de informatie die hij aan MobilityPlus heeft opgegeven bij het sluiten van de Overeenkomst of daarna (bv. een nieuw adres, een nieuwe maatschappelijke naam of een nieuw rekeningnummer voor bankdomiciliëring) onmiddellijk schriftelijk melden aan MobilityPlus. Kosten die voortvloeien uit de niet naleving van deze verplichting, zullen integraal door de Klant moeten worden betaald.

20.10. MobilityPlus behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden en de modaliteiten van de dienstverlening op eender welk moment te wijzigen. In dit geval zal MobilityPlus de Klant ten minste één (1) maand voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de hoogte brengen van deze wijziging. Indien deze wijzigingen in het nadeel van de Klant zijn, heeft de Klant het recht om de overeenkomst met MobilityPlus te beëindigen, mits kennisgeving per aangetekende schrijven binnen de maand na kennisgeving van de wijziging van de Algemene Voorwaarden. Deze beëindiging zal geen rechten op enige vergoeding doen ontstaan, onder voorbehoud van de betaling door elke Partij aan de andere van alle reeds verschuldigde sommen.