Algemene Voorwaarden

1. Definities

Beheerder: betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die één of meerdere laadpalen in bezit of eigendom heeft voor elektrische voertuigen en die afnemer is van de Beheerdiensten;

Beheerdiensten: betekent de diensten omschreven in artikel 4.1;

Consument: betekent een Klant die een natuurlijke persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Diensten: betekent zowel Beheerdiensten als Laaddiensten;

Gebruiker: betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van de Laaddiensten;

Klant: betekent zowel Gebruiker als Beheerder;

Laaddiensten: betekent de diensten omschreven in artikel 3.1;

Laadpas: betekent de laadpas die door MobilityPlus aan de Gebruiker wordt verstrekt;

Laadpaslezer: heeft de betekenis hieraan gegeven in artikel 4.4;

MobilityPlus: betekent MobilityPlus BV, met maatschappelijke zetel te Poortakkerstraat 37 / 302, 9051 Gent en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0649.979.281;

Netwerk: betekent het netwerk van laadpalen door middel waarvan MobilityPlus actief is, aangeboden door MobilityPlus of derde partijen als roamingpartner;

Overeenkomst op Afstand: iedere overeenkomst die tussen MobilityPlus en de Consument wordt gesloten uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Partij: betekent MobilityPlus, Beheerder en/of Gebruiker.

2. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden betreffen de contractuele verbintenissen tussen enerzijds, MobilityPlus, en anderzijds, ofwel Beheerders in het kader van Beheerdiensten, ofwel Gebruikers in het kader van Laaddiensten.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die ontstaat tussen MobilityPlus en Klant, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijke overeenstemming hebben bereikt omtrent (gehele dan wel gedeeltelijke) afwijking hiervan. De Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing van de algemene voorwaarden van de Klant uit.
Bij het verlenen van de Diensten verwerkt MobilityPlus persoonsgegevens van de Klanten. Alle informatie inzake deze verwerking van deze persoonsgegevens kan gevonden worden in de privacyverklaring van MobilityPlus (https://www.mobilityplus.be/nl/privacy-policy). Deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy vormen een geheel en moeten samen worden gelezen.

3. Voorwaarden specifiek verbonden aan de Laaddiensten (tussen Gebruiker en MobilityPlus)

3.1. Laaddiensten

De Gebruiker krijgt toegang tot de Laaddiensten door middel van het gebruik van een Laadpas, het MobilityPlus platform en de MobilityPlus app, hetzij door het afsluiten van een abonnement, hetzij door aankoop van een vooraf betaalde laadwaarde.

De aan de Gebruiker aangeboden Laaddiensten en de daarvoor geldende prijzen zijn afhankelijk van de formule gekozen door de Gebruiker. De voorwaarden van de verschillende formules worden uitdrukkelijk vermeld op de website http://www.mobilityplus.be/nl/laadpassen.

3.2. Aanvaarding van de contractaanvraag

Over de aanvaarding van de aanvraag van een Gebruiker inzake de (bijkomende) toegang tot de Laaddiensten, wordt door MobilityPlus uitsluitend en finaal naar eigen goeddunken beslist.

3.3. Werking en gebruik van de Laadpas

Na de aanvaarding van een toegang tot de Laaddiensten, zal MobilityPlus de Gebruiker het gevraagde aantal Laadpassen ter beschikking stellen, welke de Gebruiker zal toestaan om de Laaddiensten af te nemen.

Een Gebruiker kan de Laaddiensten gebruiken zolang (i) de vooraf betaalde laadwaarde niet volledig is opgebruikt of definitief verloren is gegaan in overeenstemming met artikel 3.6 van deze Algemene Voorwaarden ofwel (ii) een abonnement is afgesloten.

De Laadpas blijft eigendom van MobilityPlus en kan onder geen enkel beding aan derden worden overgedragen zonder het voorafgaande akkoord van MobilityPlus. De Laadpas moet door de Gebruiker aan MobilityPlus worden teruggegeven bij een stopzetting van de dienstverlening.

De Laadpas mag enkel gebruikt worden om de Laaddiensten te verkrijgen van MobilityPlus. Alle risico’s verbonden aan het verlies van de Laadpas worden overgedragen aan en komen voor rekening van de Gebruiker vanaf de verzendingsdatum van de Laadpas. Een ongeldige Laadpas kan door MobilityPlus bewaard of in beslag genomen worden.

3.4. Kosten verbonden aan de Laadpas

MobilityPlus kan de kosten van uitgifte van de Laadpas aanrekenen aan de Gebruiker.
De levering van de eerste Laadpas is gratis. Volgende Laadpassen zullen gefactureerd worden tegen 1,50 EUR per stuk.

3.5. Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker erkent vóór het aanvaarden van de dienstverlening door MobilityPlus alle vereiste informatie te hebben bezorgd aan MobilityPlus met betrekking tot de Laaddiensten. De Gebruiker zal elke wijziging in de informatie die hij aan MobilityPlus heeft opgegeven bij het activeren van de Laaddiensten of daarna (bv. een nieuw adres, een nieuwe maatschappelijke naam of een nieuw rekeningnummer voor bankdomiciliëring) onmiddellijk schriftelijk melden aan MobilityPlus. Kosten die voortvloeien uit de niet naleving van deze verplichting, zullen integraal door de Gebruiker moeten worden betaald.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bijhouden van de Laadpassen die hem toevertrouwd werden. Hiertoe zal hij onder meer alle nodige en nuttige maatregelen treffen om het verlies, diefstal of beschadiging van de Laadpas te voorkomen. De Gebruiker verbindt er zich toe om aan MobilityPlus alle nodige informatie te verstrekken betreffende de verdwijning of onregelmatig gebruik van een Laadpas. Bij het terugvinden van een verloren Laadpas moet de Gebruiker dit zo snel mogelijk aan MobilityPlus laten weten.
De Gebruiker is verplicht om bij niet-conform gebruik van de Laadpas, MobilityPlus bij te staan in het opsporen van de oorzaken hiervan. MobilityPlus heeft bij vaststelling van abnormaal gebruik, het recht om de Laadpas te gebruiken blokkeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding voor de Gebruiker.
In geval van een defect of van een onregelmatigheid in de uitrusting voor de levering van de Laaddiensten van MobilityPlus moet de Gebruiker MobilityPlus daarvan onmiddellijk op de hoogte van brengen.

Tenzij MobilityPlus uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft, is het de Gebruiker onder alle omstandigheden verboden om de hem toegewezen Laadpassen en/of betreffende Laaddiensten op enige wijze te verkopen, over te dragen, onder te verhuren of op enige andere wijze te commercialiseren, zij het in hun geheel of gedeeltelijk. Elke inbreuk op dit verbod zal worden beschouwd als een onherstelbare inbreuk en geeft MobilityPlus het recht de Laaddiensten op te schorten zolang de Gebruiker in gebreke blijft deze inbreuken te remediëren.

3.6. Voorwaarden specifiek verbonden aan het afnemen van Laaddiensten ingevolge de aankoop van vooraf betaalde laadwaarde

Elke afzonderlijke voorafbetaling van laadwaarde bedraagt ten minste vijftig (50) EUR en wordt verbonden aan een specifieke Laadpas.
Laaddiensten kunnen via een Laadpas worden afgenomen zolang er vooraf betaalde laadwaarde is verbonden aan deze Laadpas.

De Laaddiensten zullen afgehouden worden van de vooraf betaalde laadwaarde op volgende wijze:

 • een vaste transactiekost per gestarte laadsessie; en
 • een vergoeding voor het verbruik tijdens elke laadsessie op basis van de prijzen die op de dag van de transactie in de laadpaal toegepast worden zoals op dat ogenblik weergegeven op de MobilityPlus app of het MobilityPlus platform; en
 • bijkomende vergoedingen toegepast door een derde partij roamingpartner, zoals, maar niet beperkt tot, een connectievergoeding (i.e. een vergoeding aangerekend zodra de batterij is opgeladen, maar de wagen nog blijft aangesloten).

De vooraf betaalde laadwaarde blijft geldig voor een periode van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum van de laatste voorafgaande herlading van laadwaarde. De vooraf betaalde laadwaarde gaat definitief verloren indien de Gebruiker gedurende twaalf (12) achtereenvolgende maanden geen laadwaarde heeft herladen.

De Gebruiker heeft nooit recht op enige terugbetaling van niet opgebruikte vooraf betaalde laadwaarde, ook niet bij verlies of diefstal van de Laadpas.
MobilityPlus kan de verdere levering van Laaddiensten aan de Gebruiker stopzetten, zonder enige terugbetaling van niet opgebruikte vooraf betaalde laadwaarde, in elk van de volgende gevallen:

 • indien de Gebruiker zijn verplichtingen uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, of indien hij gebruik maakt van de Laaddiensten in strijd met de afspraken met MobilityPlus of met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen;
 • in geval van fraude, of van vermoeden van kennelijke fraude door de Gebruiker;
 • indien de Gebruiker foute, onvolledige of valse informatie verstrekte aan MobilityPlus;
 • in geval van niet-naleving door de Gebruiker van zijn verplichtingen onder een andere overeenkomst met MobilityPlus.

3.7. Voorwaarden specifiek verbonden aan het afnemen van Laaddiensten ingevolge een abonnementsformule

3.7.1. Duur en beëindiging - Algemeen

De Laaddiensten nemen een aanvang na voltooiing van de registratieprocedure of ondertekening van de offerte door de Gebruiker en na de acceptatie door MobilityPlus en gelden, tenzij anders is overeengekomen, voor een periode van één (1) jaar.

Bij gebreke aan een tijdige opzegging wordt de overeenkomst na verloop van de initiële termijn van één (1) jaar telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur van één (1) jaar. De overeenkomst kan bij het verstrijken van de initiële duur of bij het verstrijken van iedere daaropvolgende periode van één (1) jaar door iedere Partij worden opgezegd. De opzegging geschiedt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste twee (2) maanden voor het verstrijken van de initiële duur van de overeenkomst of van de verlengde periode.

3.7.2. Schorsing en opzegging door MobilityPlus

MobilityPlus kan de Laaddiensten na het versturen van een voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, geheel of gedeeltelijk schorsen in elk van de volgende gevallen:

 • indien de Gebruiker zijn verplichtingen uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, of indien hij gebruik maakt van de Laaddiensten in strijd met de afspraken met MobilityPlus of met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen;
 • in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag voor een Laaddienst binnen de betalingstermijn, of in geval van insolvabiliteit of vermoeden van kennelijke insolvabiliteit;
 • in geval van fraude, of van vermoeden van kennelijke fraude door de Gebruiker;
 • indien de Gebruiker foute, onvolledige of valse informatie verstrekte aan MobilityPlus;
 • in geval van niet-naleving door de Gebruiker van zijn verplichtingen onder een andere overeenkomst met MobilityPlus; en
 • in geval van verzoek om uitstel van betaling door de Gebruiker.

Ter zake erkent en aanvaardt de Gebruiker dat tijdens de periode van schorsing van de Laaddiensten, de verschuldigde bedragen inzake het abonnement verschuldigd blijven.
MobilityPlus heeft het recht om bij aangetekend schrijven haar Laaddiensten eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Gebruiker de reden voor de schorsing van de Laaddiensten niet remedieert binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling door MobilityPlus.

In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening of ontbinding van de Gebruiker worden de Laaddiensten van rechtswege en onmiddellijk beëindigd zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

De opzegging van de Laaddiensten door MobilityPlus overeenkomstig bovenstaande paragrafen geeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding, van welke aard ook, en doet geen afbreuk aan de verplichting van de Gebruiker tot betaling van de op dat ogenblik verschuldigde bedragen.

3.7.3. Opzegging door de Gebruiker

De Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien MobilityPlus op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichting eigen aan deze Algemene Voorwaarden. Dergelijke onmiddellijke beëindiging kan slechts mits een aangetekende ingebrekestelling is verzonden waarin MobilityPlus de mogelijkheid wordt gegeven om binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De beëindiging doet geen afbreuk aan de verdere rechten van de Gebruiker, inclusief het recht om schadevergoeding te eisen voor de schade geleden ten gevolge van de inbreuk op de verplichtingen.

Indien MobilityPlus niet meer aan de verplichtingen van de Algemene Voorwaarden kan voldoen gedurende een termijn van twee (2) maanden of meer en dit te wijten valt aan een situatie van faillissement of collectieve schuldregeling, dan heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van aangetekend schrijven.

3.7.4. Facturatie en betaling

De Laaddiensten zullen als volgt gefactureerd worden:

 • jaarlijks: de prijs van de gekozen abonnementsformule; en
 • maandelijks: een vergoeding voor het verbruik tijdens elke laadsessie op basis van de verkoopsprijzen die op de dag van de transactie in de laadpaal toegepast worden, zoals op dat ogenblik weergegeven op de MobilityPlus app of het MobilityPlus platform.; en
 • maandelijks: bijkomende vergoedingen toegepast door een derde partij roamingpartner, zoals, maar niet beperkt tot, een connectievergoeding (i.e. een vergoeding aangerekend zodra de batterij is opgeladen, maar de wagen nog blijft aangesloten).

Alle gefactureerde bedragen zijn betaalbaar binnen de op de factuur gepreciseerde termijn en, bij gebreke aan een dergelijke termijn, binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum, door middel van één van de volgende betaalmiddelen :

 • bankoverschrijving;
 • domiciliëring, door het invullen van de daartoe bestemde documenten ter beschikking gesteld door MobilityPlus.

Indien een Klant kiest voor betaling per domiciliëring, kan, op zijn vraag, de prijs van de gekozen abonnementsformule ook maandelijks worden gefactureerd in plaats van jaarlijks.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 12% per jaar opbrengen en zal het nog openstaande saldo na een vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EUR, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast zal de Gebruiker eveneens instaan voor alle innings-, aanmanings- en procedurekosten, hierin begrepen de juridische kosten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Bovendien, behalve indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen, brengt de niet-betaling van de facturen op de vervaldag zonder verwittiging met zich mee dat de uitvoering van de Laaddiensten kan worden stopgezet zolang de openstaande en verschuldigde bedragen niet worden betaald, met behoud van alle reeds verkregen voorschotten of andere betalingen; dat alle nog openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, welke ook de modaliteiten mogen zijn, met inbegrip van geaccepteerde wissels; en dat maatschappijen belast met het innen van schuldvorderingen tussenkomen.

De betwisting van een factuur van MobilityPlus dient, op straffe van onontvankelijkheid, binnen acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan MobilityPlus. Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden.

Bij faillissement van de Gebruiker zal het schuldsaldo op de rekening van de Gebruiker onmiddellijk en volledig verschuldigd en betaalbaar zijn. Het recht om de Laadpas te gebruiken vervalt onmiddellijk bij faillissement van de Gebruiker.

4. Voorwaarden specifiek verbonden aan de Beheerdiensten (tussen Beheerder en MobilityPlus)

4.1. Beheerdiensten

MobilityPlus biedt de Beheerder, die één of meerdere laadpalen in bezit of eigendom heeft ter voorziening van elektrische voertuigen van personen, in algemene zin beheer- en vergoedingsdiensten met betrekking tot het gebruik van de Laadpalen door de Beheerder en Gebruikers. De aangeboden Beheerdiensten bestaan, afhankelijk van de gekozen abonnementsformule, uit één of meerdere van de volgende onderdelen:

 • rapportering: MobilityPlus draagt zorg voor het registreren, opslaan en weergeven van data betreffende het gebruik van en eventueel het verbruik aan een oplaadpunt door de Beheerder en/of Gebruikers;
 • vergoeding: op basis van de rapportering kan MobilityPlus het gebruik en/of verbruik van de laadpaal door Gebruikers vergoeden aan de Beheerder;
 • publiek toegankelijk: Op verzoek van de Beheerder kan MobilityPlus het oplaadpunt publiek toegankelijk maken, inhoudende dat de laadpaal van de Beheerder in gebruik kan worden genomen door iedere Gebruiker die een laadpas bij MobilityPlus of bij derde partijen (die een roaming contract met MobilityPlus hebben afgesloten) heeft geregistreerd;
 • toegang tot het MobilityPlus platform: MobilityPlus verleent de Beheerder toegang tot het MobilityPlus platform, waar de beheerder toegang heeft tot bepaalde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, live statussen, instelbare tarieven, online overzicht van opbrengsten, soft- en firmware-updates, het opvolgen van live sessies, gebruikersbeheer, rapporten, statistieken, instellen van tarieven, publicatie op onze app en website en Smart-grid management.

De aan de Beheerder aangeboden Beheerdiensten en de daarvoor geldende prijzen zijn afhankelijk van de abonnementsformule gekozen door de Beheerder. De voorwaarden van de verschillende abonnementen worden uitdrukkelijk vermeld op de website https://www.mobilityplus.be/nl/laadpalen.

4.2. Verplichtingen van MobilityPlus

MobilityPlus zal als een goede beheerder/dienstverlener zorgdragen voor:

 • het verschaffen van een gebruiksrecht op de in deze Algemene Voorwaarden omschreven Beheerdiensten aangeboden door MobilityPlus via een gebruiksvriendelijke software;
 • het per kwartaal vergoeden van de Beheerders voor het gebruik en/of verbruik van de laadpaal door Gebruikers volgens de tarieven ingesteld door de Beheerder op het MobilityPlus platform;
 • beveiliging van de opgeslagen gegevens;
 • een zo hoog mogelijke continuïteit van de Beheerdiensten;
 • MobilityPlus draagt zorg voor het aanbieden van diensten in de vorm van abonnementen, waaronder, maar niet beperkt tot, het aanbieden van live statussen, instelbare tarieven, online overzicht van opbrengsten, het opvolgen van live sessies, gebruikersbeheer en smart-grid management.

MobilityPlus verbindt zich ertoe om alle redelijke inspanningen te leveren die de Beheerder redelijkerwijs van een goede beheerder/dienstverlener mag verwachten om technische, GPRS- en software storingen te voorkomen. In geval storingen zich toch zouden voordoen zullen deze steeds op korte termijn worden hersteld. MobilityPlus zal alle mogelijke inspanningen verrichten om de schade van de Beheerder te beperken. MobilityPlus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen die te wijten zijn aan derden of waarvan de oorzaak aan diensten of producten van derden te wijten zijn.

4.3. Verplichtingen van de Beheerder

De Beheerder verklaart aan de volgende verplichtingen te zullen voldoen:

 • het te allen tijde voorzien van het elektrische voertuig van de Gebruiker van elektriciteit zodra de laadpas aangeboden door MobilityPlus en door derde partijen aangesloten via roaming overeenkomst is verbonden met de desbetreffende laadpaal van de Beheerder. De Beheerder verplicht zich alle nodige inspanningen te verrichten een ononderbroken toegankelijkheid van elektriciteit via de laadpaal te garanderen;
 • een correcte naleving van de Algemene Voorwaarden van MobilityPlus;
 • een correcte en volledige invulling van de contractaanvraag ten aanzien van de Beheerdiensten van MobilityPlus, zoals verder gedetailleerd in artikel 5 (Contractaanvraag).
 • een correcte opgave van alle overige gegevens van de Beheerder. De Beheerder zal elke wijziging in de informatie die hij aan MobilityPlus heeft opgegeven bij het activeren van de Beheerdiensten of daarna (zoals een wijziging van het adres, de maatschappelijke naam of rekeningnummer) onmiddellijk schriftelijk mededelen aan MobilityPlus.

4.4. Aansprakelijkheid van de Beheerder

De Beheerder is op exclusieve en uitsluitende wijze aansprakelijk voor iedere tekortkoming in de nakoming van een of meerdere van de verplichtingen aan hem toegewezen in deze Algemene Voorwaarden. De Beheerder vrijwaart MobilityPlus en de Gebruiker voor alle aanspraken van derden en enige daarmee verband houdende schade en/of kosten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, kosten voor juridische bijstand en imagoschade, verband houdende met tekortkomingen in haar rol als bezitter of eigenaar van laadpalen voor elektrische voertuigen.

De Beheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de daden, gedragingen, het gebruik en alle handelingen met betrekking tot de oplaadpunten uitgevoerd door haar personeel, medewerkers en alle andere personen die zij gewild of ongewild, rechtstreeks of indirect toegang verleent tot de oplaadpunten.

Indien MobilityPlus een aanspraak of schadeclaim ontvangt die mogelijk verband houdt met de vrijwaring door de Beheerder in de vorige paragraaf, is MobilityPlus gerechtigd de betaling van eventueel aan de Beheerder verschuldigde vergoedingen op te schorten tot een dergelijke aanspraak of schadeclaim is afgehandeld. Indien mocht blijken dat MobilityPlus gehouden is tot het betalen van enige schade aan derden, is zij gerechtigd deze schade, alsmede de kosten waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, kosten voor juridische bijstand te verrekenen met enige betalingsverplichting aan de Beheerder.

4.5. Duur

4.5.1. Algemeen

De Beheerdiensten nemen een aanvang van zodra de online procedure is voltooid door Beheerder en een overeenkomst wordt afgesloten voor de vaste duur van één (1) jaar.

Bij gebreke aan een tijdige opzegging wordt de overeenkomst na verloop van de initiële termijn van één (1) jaar telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur van één (1) jaar. De overeenkomst kan bij het verstrijken van de initiële duur of bij het verstrijken van iedere daaropvolgende periode van één (1) jaar door iedere Partij worden opgezegd. De opzegging geschiedt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste twee (2) maanden voor het verstrijken van de initiële duur van de overeenkomst of van de verlengde periode.

4.5.2. Schorsing en opzegging door MobilityPlus

MobilityPlus kan de Beheerdiensten, na het versturen van een voorafgaande kennisgeving aan de Beheerder, geheel of gedeeltelijk schorsen, in elk van de volgende gevallen:

 • indien de Beheerder zijn verplichtingen uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, of indien hij gebruik maakt van de Beheerdiensten in strijd met de gemaakte afspraken met MobilityPlus of met de geldende wettelijke bepalingen;
 • in geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van het factuurbedrag voor de Beheerdiensten binnen de gestelde betalingstermijn, of in geval van insolvabiliteit of het vermoeden van kennelijke insolvabiliteit;
 • in geval van fraude of vermoeden van fraude, opgave van foute, onvolledige of valse informatie bij het aangaan van de overeenkomst met MobilityPlus.
 • indien de Beheerder foute, onvolledige of valse informatie verstrekte aan MobilityPlus;
 • in geval van niet-naleving door de Beheerder van zijn verplichtingen onder een andere overeenkomst met MobilityPlus; en
 • in geval van verzoek om uitstel van betaling door de Beheerder.

Ter zake erkent en aanvaardt de Beheerder dat tijdens de periode van schorsing van de Beheerdiensten, de verschuldigde bedragen inzake het abonnement verschuldigd blijven.

MobilityPlus heeft het recht om bij aangetekend schrijven haar Beheerdiensten eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Beheerder de reden voor de schorsing van de Beheerdiensten niet remedieert binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling door MobilityPlus. Opzegging van dezer aard geeft de Beheerder nimmer recht op schadevergoeding, van welke aard dan ook, en doet geen afbreuk aan de verplichting van de Beheerder tot betaling van de verschuldigde bedragen.

In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening of ontbinding van de Beheerder worden de Beheerdiensten van rechtswege en onmiddellijk beëindigd zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

De opzegging van de Beheerdiensten door MobilityPlus overeenkomstig bovenstaande paragrafen geeft de Beheerder geen recht op schadevergoeding, van welke aard ook, en doet geen afbreuk aan de verplichting van de Beheerder tot betaling van de op dat ogenblik verschuldigde bedragen.

4.5.3. Opzegging door de Beheerder

De Beheerder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien MobilityPlus op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichting eigen aan deze Algemene Voorwaarden. Dergelijke onmiddellijke beëindiging kan slechts mits een aangetekende ingebrekestelling is verzonden waarin MobilityPlus de mogelijkheid wordt gegeven om binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De beëindiging doet geen afbreuk aan de verdere rechten van de Beheerder, inclusief het recht om schadevergoeding te eisen voor de schade geleden ten gevolge van de inbreuk op de verplichtingen.

Indien MobilityPlus niet meer aan de verplichtingen van de Algemene Voorwaarden kan voldoen gedurende een termijn van twee (2) maanden of meer en dit te wijten valt aan een situatie van faillissement of collectieve schuldregeling, dan heeft de Beheerder het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van aangetekend schrijven.

4.5.4. Gevolgen beëindiging

De beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat de Beheerder geen toegang meer heeft tot zijn gebruikersprofiel en alle Beheerdiensten van MobilityPlus. MobilityPlus verbindt zich ertoe de gegevens van de Beheerder niet te verwijderen gedurende minstens zestig (60) kalenderdagen die volgen op de de-activering teneinde een correcte gegevensmigratie of eenvoudige reactivatie te garanderen. Indien de Beheerder niet tijdig handelt kan de geüploade inhoud na verstrijken van de gegarandeerde termijn onmiddellijk en onherroepelijk worden verwijderd.

4.6. Facturatie en betaling

De prijs van de gekozen abonnementsformule verbonden aan de Beheerdiensten zal jaarlijks gefactureerd worden.
Alle gefactureerde bedragen zijn betaalbaar binnen de op de factuur gepreciseerde termijn en, bij gebreke aan een dergelijke termijn, binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum, door middel van één van de volgende betaalmiddelen:

 • bankoverschrijving;
 • domiciliëring, door het invullen van de daartoe bestemde documenten ter beschikking gesteld door MobilityPlus.

Indien een Klant kiest voor betaling per domiciliëring, kan, op zijn vraag, de prijs van de gekozen abonnementsformule ook maandelijks worden gefactureerd in plaats van jaarlijks.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 12% per jaar opbrengen en zal het nog openstaande saldo na een vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EUR, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast zal de Beheerder eveneens instaan voor alle innings-, aanmanings- en procedurekosten, hierin begrepen de juridische kosten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

De betwisting van een factuur van MobilityPlus dient, op straffe van onontvankelijkheid, binnen acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan MobilityPlus. Iedere factuur zal bij gebreke aan betwisting binnen de gestelde termijn als aanvaard worden beschouwd.

4.7. Prijzen en tarieven

De prijzen, vergoedingen en tarieven van MobilityPlus worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. Eventuele bijkomende kosten, zoals het gebruik van een bepaalde betaalmethode, worden steeds vooraf duidelijk aan de Klant medegedeeld en komen volledig voor diens rekening.

MobilityPlus heeft het recht haar abonnementsprijzen en transactiekosten jaarlijks aan te passen. Indien het tarief voor het volgende facturatiejaar gedurende de lopende overeenkomst wordt aangepast ontvangt de Klant ten laatste vijftien (15) kalenderdagen voor de jaarlijkse facturatie een kennisgeving van het nieuwe tarief via de relevante elektronische communicatiemiddelen. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, uiterlijk een (1) maand na kennisname van de wijziging van het tarief. Indien de tariefverhoging enkel betrekking heeft op een bepaalde dienst, beperkt het recht van de Klant zich tot de mogelijkheid om op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden de betreffende dienst op te zeggen.

MobilityPlus behoudt zich het recht voor om kortingen, ristorno’s, bijslagen, premies of meerkosten te allen tijde te wijzigen.

5. Contractaanvraag

5.1. Informatieverplichting van de Klant

De Klant die zich wil beroepen op de Diensten is verplicht de contractaanvraag ten aanzien van MobilityPlus juist en volledig in te vullen en op eenvoudig verzoek de volgende documenten voor te leggen.

Indien de Klant een natuurlijke persoon is:

 • de originele Belgische identiteitskaart, de EU-verblijfskaart of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België;
 • in voorkomend geval de gevraagde aanvullende identificatiedocumenten.

Indien de Klant een rechtspersoon of een feitelijke vereniging is:

 • een exemplaar van de statuten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad én van alle in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wijzigingen van die statuten;
 • de originele Belgische identiteitskaart, de EU-verblijfskaart of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België, van een natuurlijke persoon die gemachtigd is de rechtspersoon of de feitelijke vereniging te vertegenwoordigen;
 • extra documenten die het MobilityPlus mogelijk maken de financiële draagkracht van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging na te gaan. MobilityPlus kan deze documenten op ieder ogenblik opvragen; zowel voor als tijdens de contractrelatie als naar aanleiding van de beëindiging van de contractrelatie.

Elke persoon die zich voorstelt als mandataris van een natuurlijke persoon of rechtspersoon of van een feitelijke vereniging is verplicht zich op verzoek van MobilityPlus te identificeren en het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid als mandataris. De Klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.

5.2. Weigering van de contractaanvraag

MobilityPlus behoudt zich het recht voor een contractaanvraag tot bepaalde extra diensten te beperken, te weigeren of op te zeggen wanneer zich een of meerdere van de volgende niet-limitatieve situaties voordoen:

 • de Klant weigert de vereiste, nader gespecificeerde informatie te leveren, of heeft onvolledige, onjuiste en/of valste informatie geleverd;
 • de contractaanvraag is niet behoorlijk ingevuld;
 • de Klant heeft de verplichtingen die hem opgelegd werden in een andere overeenkomst met MobilityPlus niet of niet behoorlijk nageleefd;
 • er zijn bewijzen, ernstige vermoedens of aanwijzingen van wanbetaling en/of frauduleus gedrag door de Klant of van een gebruik van de MobilityPlus dienst strijdig met deze overeenkomst, wettelijke of reglementaire bepalingen en/of de openbare orde of de goede zeden; of
 • de Klant verstoort of bedreigt de goede werking van het Netwerk of schaadt de integriteit ervan.

6. Support, klachten en monitoring

6.1. Support

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen verbindt MobilityPlus zich de nodige support te verlenen aan de Klant. De Klant heeft steeds het recht relevante vragen of opmerkingen met betrekking tot de Diensten te formuleren aan MobilityPlus. MobilityPlus verbindt zich ertoe steeds binnen een redelijke termijn een duidelijk en afdoende antwoord te formuleren, om zo mee te werken aan de oplossing van een zich eventueel voordoend probleem.

De Klant kan erop vertrouwen dat MobilityPlus alles in het werk stelt om een ononderbroken toegankelijkheid van de Diensten te garanderen. MobilityPlus handelt steeds naar haar beste vermogen en heeft dan ook alle technische, niet-technische, organisatorische en juridische maatregelen getroffen die nodig en redelijk zijn om deze inspanningsverbintenis te waarborgen. De Klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat MobilityPlus een ononderbroken toegankelijkheid van de Diensten niet op absolute wijze kan garanderen.

6.2. Klachten

MobilityPlus waakt streng over de kwaliteitsvolle uitvoering van haar verplichtingen uit deze overeenkomst. Indien de Klant geconfronteerd wordt met een gebrek stelt MobilityPlus alles in het werk om hier een spoedige oplossing voor te vinden. Er is sprake van een gebrek indien de situatie een effect op de toegankelijkheid en/of goede werking van de Diensten heeft en dit gebrek aantoonbaar of reproduceerbaar is.

De Klant is verplicht de uitvoering van de Diensten van MobilityPlus onmiddellijk en steeds te controleren op mogelijke gebreken, fouten en tekortkomingen van MobilityPlus. Ieder gebrek moet door de Klant gemeld worden binnen zeven (7) dagen na kennisname van het gebrek. Deze melding moet schriftelijk en gemotiveerd aan MobilityPlus geschieden. De Klant heeft slechts het recht op herstel van gebrekkige dienstverlening door middel van een nieuwe uitvoering.

De medewerkers van MobilityPlus zoeken steeds spoedig naar een oplossing voor het gebrek maar afhankelijk van het gebrek zal een onmiddellijke en definitieve oplossing niet steeds mogelijk zijn. De oplossing kan voorzien worden door middel van alle mogelijke elektronische communicatiemiddelen waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot telefonisch contact. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle nodige en redelijke medewerking te voorzien om tot een spoedige oplossing te komen. Dit impliceert, onder andere, overdracht van alle benodigde gegevens en de activatie van ‘hulp op afstand’. Voor on-site assistentie dient de Klant een vergoeding te betalen welke zal afhangen van de soort, de omvang en duurtijd van de technische storing. De Klant kan voor on-site assistentie tevens een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst afsluiten met MobilityPlus. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op deze dienstverleningsovereenkomst.

6.3. Monitoring

MobilityPlus houdt streng toezicht op de kwaliteit van het MobilityPlus platform en stelt alles in het werk om te vermijden dat illegale, verboden, of namaak Diensten worden aangeboden via het MobilityPlus platform.

7. Online betalingen

Voor bepaalde Diensten is een online betaling mogelijk via onze payment provider(s). MobilityPlus is verantwoordelijk voor het goede verloop van deze betalingen en zal optreden als tussenpersoon naar onze payment provider(s) toe. Indien er zich problemen voordoen inzake deze online betalingen (inclusief een eventuele noodzaak tot teruggave, terugbetaling of terugboekingen) kan de Klant contact opnemen met MobilityPlus per email (op volgend adres boekhouding@mobilityplus.be).

8. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten in de software en de documentatie die door MobilityPlus aan haar ter beschikking wordt gesteld bij het leveren van de Diensten exclusief toebehoren aan MobilityPlus of een derde waarmee zij daaromtrent een overeenkomst heeft gesloten.

MobilityPlus kent de Klant een persoonlijke, niet overdraagbare en niet-exclusieve licentie toe om tijdens de duur van het verlenen van de Diensten alle door MobilityPlus desgevallend geleverde software en de daarbij behorende documentatie met betrekking tot de Diensten te gebruiken.

De Klant heeft het recht om de software en de documentatie die haar ter beschikking wordt gesteld in het kader van het normaal gebruik van de Diensten te gebruiken.
Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen door derden, noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden.

De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten die desgevallend verbonden zijn aan de Diensten, de software, de documentatie en de data die in het kader van een Dienst worden verwerkt of aan de klant ter beschikking worden gesteld, te eerbiedigen. De Klant aanvaardt dat alle handelsnamen, logo’s, benamingen en merken die door MobilityPlus worden gebruikt of aangebracht niet mogen verwijderd worden en niet door de klant gebruikt mogen worden zonder de voorgaande uitdrukkelijke toestemming van MobilityPlus. Elke inbreuk op deze clausule zal de onmiddellijke schorsing en/of beëindiging van het contract tussen de betrokken Partijen tot gevolg hebben.

De inbreuk geeft van rechtswege aanleiding tot een schadevergoeding verschuldigd aan MobilityPlus door de Klant die forfaitair begroot wordt op 2.500 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor MobilityPlus om een hoger bedrag te vorderen overeenstemmend met de werkelijke schade.

De Klant verklaart bovendien over de nodige rechten en/of toestemmingen te beschikken omtrent de intellectuele eigendomsrechten die op de door hem verschafte inhoud en materialen rusten. De Klant verschaft MobilityPlus de niet-exclusieve, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud en materialen te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is in het kader van de dienstverlening. De Klant verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Klant een schending begaat op dit gebied kunnen deze in geen enkel geval worden toegeschreven aan MobilityPlus. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen komen volledig voor rekening van de Klant. MobilityPlus vraagt uitdrukkelijk om medewerking van de Klant om eventuele schendingen van intellectuele eigendomsrechten aan hen mede te delen zodat MobilityPlus in staat is gepaste acties te ondernemen.

9. Aansprakelijkheid van MobilityPlus

MobilityPlus kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor storingen die te wijten zijn aan derden of waarvan de oorzaak aan diensten of producten van derden te wijten is, zoals storingen in het netwerk van de provider.

De Klant aanvaardt dat MobilityPlus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die de Klant lijdt ten gevolge van (gedeeltelijk) externe factoren en/of handelingen van de Klant zelf, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • storingen of kwaliteitsgebreken van de betreffende diensten wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag, maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden,...) als wegens factoren eigen aan de softwareconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, netwerken en installaties van derden die door MobilityPlus worden gebruikt), zodat onder meer onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden;
 • genotstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerken van het Netwerk, de terminal of andere installaties van MobilityPlus;
 • het slecht of foutief gebruik van de diensten door de Klant;
 • de slechte werking van het laadpunt te wijten aan het slecht of foutief gebruik door de Klant;
 • storing of kwaliteitsgebreken te wijten aan de Klant;
 • de eventuele tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van diensten bij laadpunten;
 • een defect van de automatische bevoorradingskabel (om welke reden ook) op een vestiging van het Netwerk van MobilityPlus waardoor de Dienst niet kan worden geleverd.

Behalve in geval van bedrog of grove schuld, behoudens geval van overmacht, van MobilityPlus of van een van haar aangestelden, is de aansprakelijkheid van MobilityPlus in het algemeen, en voor elk geval waarin zij eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, allereerst beperkt tot maximum EUR 250, alsook beperkt tot het herstel van de enige voorzienbare rechtstreekse, persoonlijke, materiële en bepaalde schade die de Klant geleden heeft, met uitsluiting van het herstel van alle onrechtstreekse en immateriële schade. Onder onrechstreekse schade wordt onder meer, maar niet beperkt tot, de volgende schade verstaan: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten en schade door verlies van cliënten.

MobilityPlus, haar directie en werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor gedragingen en de daaruit voortvloeiende schade van andere Klanten, externe factoren en/of derden. Indien de Klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van MobilityPlus in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te treffen om MobilityPlus te vrijwaren van elke mogelijke vorderingen en schade die zij hierdoor kan oplopen.

MobilityPlus kan in geen geval aansprakelijk zijn indien de Klant zich bedient van applicatie en/of programmatuur van een derde die een impact heeft op de werking van de laadpaal. Het gebruik van vreemde applicaties en software zal te allen tijde op eigen risico zijn.

10. Overmacht

MobilityPlus is niet gehouden tot haar verplichtingen in geval van overmacht. Dit betreft elke situatie die vooraf onvoorzienbaar was, of onoverkomelijk indien deze wel voorzienbaar was, waardoor MobilityPlus haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen. Overmacht wordt in de meest ruime zin geïnterpreteerd en omvat eveneens handelingen van derden. Worden gerekend tot overmacht die MobilityPlus ontslaat van haar contractuele nakoming van verbintenissen: oorlog, embargo’s, opstanden, blokkades, burgeronlusten, gewelddaden, terreur, technische stroomtekorten te wijten aan de infrastructuur op nationaal of Europees niveau, stakingen, branden, wateroverlast, ontploffingen, natuurrampen.

In het geval van overmacht worden alle verplichtingen van MobilityPlus die uit deze overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk opgeschort voor zo lang als de overmachtssituatie duurt. MobilityPlus is hierbij niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.

Zodra blijkt dat de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan negentig (90) dagen aanhoudt, dan heeft elke Partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door MobilityPlus werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de Klant.

11. Herroepingsrecht

Enkel een Consument beschikt over een termijn van 14 dagen om een Overeenkomst op Afstand met betrekking tot de aankoop van Diensten zonder opgave van redenen te herroepen.
De termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat de overeenkomst werd gesloten. De Consument dient MobilityPlus per email (op volgend adres hello@mobilityplus.be) ondubbelzinnig op de hoogte te brengen van het zijn/haar beslissing om de aankoop van de Diensten te herroepen vooraleer de termijn van 14 dagen is verstreken. De Consument zal vervolgens instructie ontvangen over de manier waarop hij, op zijn/haar kosten, de Laadpas aan MobilityPlus dient terug te bezorgen.

Als de Consument de levering van Diensten heeft laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt hij/zij een bedrag dat hetzij evenredig is aan hetgeen op het moment van de herroeping reeds geleverd is in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst, dan wel, wanneer mogelijk om deze te identificeren, overeenstemt met de specifieke diensten die werden afgenomen.

12. Overdracht van de Diensten

MobilityPlus kan te allen tijde al haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Diensten geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de instemming van de Klant. Deze overdracht kan evenwel geen vermindering van de garanties van de Klant tot gevolg hebben. Dit kan zonder de instemming van de Klant en zonder enige schadevergoeding.

De Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst slechts aan een derde overdragen, geheel dan wel gedeeltelijk, mits de voorafgaande en schriftelijke instemming van MobilityPlus en zowel de Klant als de overnemer het hiertoe bestemde MobilityPlus overdracht formulier volledig ingevuld en ondertekend aan MobilityPlus hebben overgemaakt.

13. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortkomen worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht .

Iedere vorm van geschil, onenigheid of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, dienen uitsluitend voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. Indien evenwel een Consument betrokken is in het geschil, zal de rechter van de woonplaats van (één van de) verweerders bevoegd zijn.

14. Nietigheid

De nietigheid, niet-toepasselijkheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. Zo’n bepaling staat autonoom ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat er een invloed is op de resterende bepalingen qua geldigheid. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. MobilityPlus heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

15. Overige bepalingen

MobilityPlus behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op eender welk moment te wijzigen. In dit geval zal MobilityPlus de Klant ten minste één (1) maand voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de hoogte brengen van deze wijziging. Indien deze wijzigingen in het nadeel van de Klant zijn, heeft de Klant het recht om de overeenkomst met MobilityPlus te beëindigen, mits kennisgeving per aangetekende schrijven verzonden uiterlijk de laatste dag van de maand na de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Deze beëindiging zal geen rechten op enige vergoeding, noch kosten doen ontstaan, onder voorbehoud van de betaling door elke Partij aan de andere van alle de verschuldigde sommen in verband met transacties met de geleverde Diensten.