1. Wat is de bedoeling van deze privacy kennisgeving?

Deze privacy kennisgeving (hierna: “Kennisgeving”) legt in het bijzonder uit in welke gevallen en waarom MobilityPlus BV (hierna: “MobilityPlus”, “wij”, “ons”) uw persoonsgegevens verwerkt, met wie uw persoonsgegevens gedeeld worden, hoelang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

MobilityPlus gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante nationale wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Kennisgeving naar de “Verordening” betekent een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het Vrije Verkeer van die gegevens.

2. Wanneer is deze Kennisgeving van toepassing?

Deze Kennisgeving is van toepassing wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in de volgende gevallen:

 1. u bezoekt onze website (https://www.mobilityplus.be/; “Website”) of één van onze sociale media pagina’s (waaronder LinkedIn, Twitter en Facebook);
 2. u communiceert met ons via e-mail, telefoon, post;
 3. u registreert zich voor onze nieuwsbrief of andere elektronische communicatie;
 4. u vertegenwoordigt een klant of leverancier van MobilityPlus;
 5. u neemt deel aan één van onze webinars of aan een beurs of event waarop wij aanwezig zijn;
 6. u solliciteert op één van onze vacatures;
 7. wij installeren een laadpaal bij u thuis of verzorgen onderhoud of herstelling;
 8. u maakt gebruik van ons digitaal platform om uw laadpaal te beheren;
 9. u maakt gebruik van onze laadpassen om uw wagen op te laden.

De persoonsgegevens die we in bovenstaande gevallen verzamelen, zullen verwerkt worden voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Daarbij zijn er enkele doeleinden die voor alle gevallen gemeenschappelijk zijn. Dit wordt hieronder in detail verduidelijkt.

Wanneer u onze Website gebruikt, zult u merken dat wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken. Deze technologieën zorgen ervoor dat er informatie op uw apparaat wordt geplaatst of dat informatie, die al op uw apparaat stond, wordt verzameld. Om uit te leggen welke technologieën wij gebruiken, waarom wij dit doen en welke rechten u heeft, wordt u vriendelijk verwezen naar onze Cookiekennisgeving.

3. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Kennisgeving is:

MobilityPlus BV, Poortakkerstraat 91 Bus 401 9051 Gent, België
BTW nummer: BE0649.979.281
e-mail: hello@mobilityplus.be

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Kennisgeving, kunt u met ons contact opnemen via het hogergenoemde e-mailadres.

MobilityPlus behoudt zich het recht voor om deze Kennisgeving naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of te herzien. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen, aanpassingen of herzieningen op de hoogte brengen via de Website voordat deze wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van kracht worden. Indien wij vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zal u expliciet gevraagd worden, voor zover de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen betrekking hebben op verwerkingen op basis van uw toestemming, om in te stemmen met de gewijzigde, aangepaste of herziene Kennisgeving voordat deze van toepassing wordt.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, de redenen waarom wij dit doen, de partijen met wie wij ze delen en de bewaartermijn die wij hanteren:

3.1. U bezoekt onze Website of één van onze sociale mediakanalen

Wij verzamelen gegevens betreffende uw browser, IP-adres, tijdstip van bezoek en andere technische gegevens wanneer u onze Website of één van onze sociale mediakanalen bezoekt. We doen dit om uw bezoek tot de Website of één van deze sociale mediakanalen mogelijk te maken en om de veiligheid van de Website en de sociale mediakanalen te waarborgen. Hiervoor beroepen wij ons op ons legitieme belang om onze Website en sociale mediakanalen op een veilige manier aan te bieden aan het publiek.

Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om van onze Website gebruik te maken.

Deze persoonsgegevens worden enkel gedeeld met onze IT leverancier wat de Website betreft en met de aanbieders van sociale media wat deze kanalen betreft. De aanbieders van sociale media gebruiken deze persoonsgegevens tevens voor hun eigen doeleinden en zijn in bepaalde gevallen samen met ons verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze aanbieders op de volgende locaties:

 1. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php (Wij hebben een overeenkomst met Facebook voor die gevallen waarin we gezamenlijk verantwoordelijk zijn: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).
 2. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv (Wij hebben een overeenkomst met LinkedIn voor die gevallen waarin we gezamenlijk verantwoordelijk zijn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).
 3. Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

Wij bewaren deze technische persoonsgegevens gedurende 24 maanden.

Wanneer u met ons contact opneemt via onze sociale mediakanalen, dan verwerken wij uw naam en de publieke persoonsgegevens met betrekking tot uw profiel, gegevens betreffende het kanaal dat u gebruikt en de inhoud van uw communicatie met ons. Wij verwerken deze persoonsgegevens om met u te communiceren en om een overzicht bij te houden van de communicaties die we via deze kanalen hebben gevoerd. We beroepen ons hiervoor op ons legitieme belang om met het publiek te kunnen communiceren via onze sociale mediakanalen en om hiervan een overzicht voor latere referentie te kunnen bewaren.

Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om met u te communiceren via onze sociale mediakanalen.

Deze persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de aanbieders van de sociale mediakanalen die u gebruikt om met ons te communiceren. Het spreekt echter voor zich dat, als u ons een publiek bericht stuurt, dit bericht dan gedeeld wordt met alle gebruikers van het sociale mediakanaal.

We bewaren deze persoonsgegevens gedurende 5 jaar.

3.2. U communiceert met ons via e-mail, telefoon of post

Wanneer u met ons contact opneemt via e-mail verzamelen wij uw e-mailadres, de inhoud van de e-mail en de metagegevens die aan de e-mail verbonden zijn. Wanneer u met ons contact opneemt via de telefoon, dan kunnen wij uw naam, telefoonnummer en het tijdstip, de duurtijd en de inhoud van het gesprek registeren. Telefoongesprekken worden echter niet opgenomen, behoudens wanneer dit uitdrukkelijk aan het begin van het gesprek wordt aangegeven. Wanneer u ons per post contacteert, dan registreren wij uw naam, adres en de inhoud van uw communicatie. We verwerken deze persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en we beroepen ons op ons legitieme belang om op normale wijze gevolg te kunnen geven aan de communicatie die met ons wordt gedeeld.

Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om met u te communiceren via deze communicatiekanalen.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met onze IT-dienstverlener en met andere ontvangers voor zover dit nodig is om gepast gevolg te geven aan de communicatie met u.

We bewaren deze persoonsgegevens gedurende 2 jaar of zolang er een contractuele relatie bestaat.

3.3. U registreert zich voor onze nieuwsbrief of andere elektronische promotionele communicatie

Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief of andere elektronische communicatie verzamelen wij uw naam en e-mailadres. We vragen uw toestemming om deze persoonsgegevens te mogen gebruiken om u onze nieuwsbrief of andere elektronische promotionele communicatie te mogen sturen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor bestaande klanten die we reclame over onze eigen producten en diensten wensen te sturen, doen we een beroep op ons legitieme belang om voor onze producten en diensten reclame te mogen maken.

Indien u ons niet toelaat deze persoonsgegevens te verwerken, is het niet mogelijk om u onze nieuwsbrief of andere elektronische promotionele communicatie te sturen.

We delen uw persoonsgegevens uitsluitend met de dienstverleners die ons bijstaan bij het opmaken en uitsturen van mailcampagnes. Indien we uw persoonsgegevens met andere bedrijven zouden willen delen, vragen we hiervoor opnieuw uw uitdrukkelijke toestemming, die u zelf later te allen tijde weer mag intrekken.

We bewaren uw persoonsgegevens tot op het ogenblik dat u uw toestemming intrekt. Voor bestaande klanten bewaren we uw persoonsgegevens tot op het ogenblik dat u geen klant meer bent of dat u zich geldig verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

3.4. U vertegenwoordigt een klant of leverancier van MobilityPlus

Wanneer u met ons communiceert of interageert in naam en voor rekening van een klant of leverancier van MobilityPlus, dan verzamelen wij uw naam, contactgegevens, uw werk- of opdrachtgever, uw functie en rol en uw communicaties en interacties met ons. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor contract- en facturatiedoeleinden, voor klanten- en leveranciersrelatiebeheer, voor interne rapportering en administratieve doeleinden. We baseren ons op ons gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij niet met uw werk- of opdrachtgever communiceren en interageren en zou het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten onmogelijk worden.

Deze persoonsgegevens worden gedeeld met onze leveranciers, waaronder IT-leveranciers, banken, verzekeringsmaatschappijen, incassobureaus (indien facturen onbetaald blijven), boekhouders, juridische dienstverleners en anderen voor zover noodzakelijk om de hogergenoemde doeleinden te realiseren.

Wij zullen deze persoonsgegevens verwerken tot 10 jaar nadat onze relatie met uw werk- of opdrachtgever beëindigd werd, tenzij we vroeger van uw werk-/opdrachtgever het bericht krijgen dat u van functie veranderd ben of niet langer werkzaam bent bij/voor deze werk-/opdrachtgever. Deze bewaartermijn kan worden verlengd indien noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het kader van een dreigend of lopend geschil

3.5. U neemt deel aan één van onze webinars of aan een beurs of event waarop wij aanwezig zijn

Wanneer u deelneemt aan één van onze webinars, dan verwerken wij uw e-mailadres, uw naam, uw functie en werkgever als u voor een (potentiële) klant of leverancier deelneemt, en uw eventuele interventies tijdens het webinar. Wanneer u deelneemt aan een beurs of event waarop wij aanwezig zijn, al dan niet op onze uitnodiging, dan verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw functie en werkgever als u voor een (potentiële) klant of leverancier werkt, en eventuele andere informatie die u ons op het event of op de beurs verschaft. Deze persoonsgegevens verwerken we enerzijds om uw deelname mogelijk te maken aan het webinar, het event of de beurs, en anderzijds om u achteraf te kunnen contacteren om eventuele samenwerkingen te bespreken. In beide gevallen beroepen wij ons op ons legitieme belang om deze persoonsgegevens te verwerken om webinars, events en/of beurzen te kunnen organiseren dan wel eraan deel te nemen en op ons legitieme belang om in contact te kunnen treden met de zakelijke contacten die we maken.

Wanneer wij op een webinar, beurs of event een foto of opname wensen te maken waarop u zichtbaar of, in het geval van een opname, hoorbaar bent, dan zullen we u hiervoor op voorhand om uw toestemming vragen. We vragen u echter niet om uw toestemming indien u slechts zijdelings het voorwerp van een foto of opname vormt. In dat geval beroepen wij ons op ons legitieme belang om sfeerbeelden te kunnen tonen van de events of de beurzen waarop wij aanwezig waren. U kunt uw gegeven toestemming steeds opnieuw intrekken.

Met uitzondering van uw foto of opname, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om u toe te staan te kunnen deelnemen aan het webinar, het event of de beurs.

Uw persoonsgegevens zullen gedeeld worden met onze IT-leveranciers en eventuele partijen die ons bijstaan bij de organisatie of deelname aan het webinar, het event of de beurs en, indien we foto’s of opnames maken, met dienstverleners die deze foto’s of opnames voor ons maken. Mits uw toestemming kunnen we deze foto’s of opnames ook verspreiden via onze Website en sociale mediakanalen en in dit geval zullen uw persoonsgegevens gedeeld worden met de partijen genoemd onder 4.1.

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duurtijd van het webinar, event of beurs en voor zolang deze nuttig gebruikt kunnen worden om met u in contact te treden. Uw foto of opname verwerkt met uw toestemming blijven we verwerken tot u uw toestemming intrekt. Uw foto of opname verwerkt op basis van ons legitieme belang, blijven we verwerken zolang deze foto of opname nuttig is in het geven van informatie over de events of beurzen waarop wij aanwezig waren.

3.6. U solliciteert op één van onze vacatures

Wanneer u solliciteert op één van onze vacatures of u solliciteert spontaan, dan verzamelen we de volgende persoonsgegevens in de mate dat u deze publiek beschikbaar hebt gesteld: uw naam, contactgegevens, uw professionele gegevens, uw opleidingsniveau en eventuele academische achtergrond, uw kennis, vaardigheden en expertise en alle andere informatie die u zelf publiek beschikbaar heeft gesteld via sociale mediakanalen, hebt opgenomen in uw CV en motivatiebrief of eventueel mondeling meedeelt tijdens een sollicitatie-interview. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om het selectie- en rekruteringsproces te kunnen voeren en, onder de voorwaarden verder omschreven, uw profiel te kunnen opnemen in onze wervingsreserve. Voor het selectie- en rekruteringsproces beroepen we ons op de noodzakelijkheid van de verwerking van deze persoonsgegevens om tot een arbeidsovereenkomst met u te komen. Wanneer u echter niet wordt weerhouden maar we vinden uw profiel wel interessant, of u solliciteert spontaan, dan kan het zijn dat we uw profiel wensen op te nemen in onze wervingsreserve. Dit doen we op basis van uw toestemming die bij spontane sollicitatie blijkt uit het feit dat u solliciteert. Indien u niet werd weerhouden bij een selectie, zullen we u uitdrukkelijk vragen of we uw persoonsgegevens in de wervingsreserve mogen opnemen. U kunt de gegeven toestemming op ieder moment weer intrekken.

Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om uw kandidatuur in overweging te nemen. Persoonsgegevens die u via sociale mediakanalen beschikbaar hebt gesteld, worden slechts gebruikt voor zover deze relevant zijn in het kader van een aanwerving.

Uw persoonsgegevens zullen gedeeld worden met onze IT-leveranciers en eventuele partijen die ons bijstaan bij de organisatie en uitvoering van het rekruterings- en selectieproces en, voor zover nodig, met onze juridische dienstverleners.

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende het ganse selectie- en rekruteringsproces en, indien u wordt aangeworven, voor zolang wij de persoonsgegevens van onze werknemers verwerken zoals uitgelegd in de MobilityPlus Privacy kennisgeving voor werknemers. Wordt u niet weerhouden, dan houden wij uw persoonsgegevens in ieder geval nog één jaar bij ter vrijwaring van onze belangen in een eventueel geschil. U maakt deel uit van onze wervingsreserve voor zolang u uw toestemming niet intrekt en tot maximaal twee jaar na het ontvangen van uw persoonsgegevens.

3.7. Wij installeren een laadpaal bij u thuis of verzorgen onderhoud of herstelling

Wanneer wij bij u thuis een laadpaal komen installeren, onderhouden of herstellen, dan verzamelen wij uw naam, contactgegevens, adresgegevens, gegevens betreffende de toestand bij u thuis (bv. elektriciteitsinfrastructuur, locatie van de paal, etc.), test- en gebruiksgegevens verbonden met de laadpaal, gegevens betreffende uw bestelling en alle communicatie met u daaromtrent. We verwerken deze persoonsgegevens om de installatie, het onderhoud of de herstelling te kunnen uitvoeren, de facturatie en administratie daaromtrent te kunnen doen en om onze werkplanning te kunnen opmaken. Deze verwerkingen zijn dan ook noodzakelijk om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren.

Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met onze leveranciers, waaronder IT-leveranciers, banken, verzekeringsmaatschappijen, incassobureaus (indien facturen onbetaald blijven), boekhouders, juridische dienstverleners en anderen voor zover noodzakelijk om de hogergenoemde doeleinden te realiseren, maar eveneens met onafhankelijke technici die ons bijstaan bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd van de overeenkomst en tot tien jaar na de beëindiging ervan.

3.8. U maakt gebruik van ons digitaal platform om uw laadpaal te beheren

Wanneer u gebruik maakt van ons digitaal platform om uw laadpaal te beheren, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, geslacht, adres, telefoonnummer, financiële gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, taalvoorkeuren, gebruik dat u maakt van het platform, technische gegevens met betrekking tot het toestel waarmee u het platform benadert, technische gegevens met betrekking tot uw thuisinstallatie en alle andere persoonsgegevens die u zelf besluit aan ons kenbaar te maken in het kader van uw gebruik van ons platform. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om:

 • u toe te laten op het platform te registreren, om uw laadpaal te beheren, om ondersteuning te bieden en voor facturatie- en administratiedoeleinden, waarvoor wij ons beroepen op de noodzakelijkheid om onze overeenkomst met u uit te voeren;
 • om het platform veilig te houden voor u en anderen, om fraude te detecteren en om statistische rapportering te verrichten, waarvoor wij ons beroepen op ons legitieme belang om het platform vrij te houden van malware, illegaal of schadelijk gedrag en te begrijpen hoe het gebruikt wordt;
 • om onze dienstverlening te verbeteren en uit te breiden, waarvoor wij ons beroepen op ons legitieme belang om bestaande diensten te verbeteren en bijkomende diensten te kunnen ontwikkelen.

Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met onze leveranciers, waaronder IT-leveranciers, banken, verzekeringsmaatschappijen, incassobureaus (indien facturen onbetaald blijven), boekhouders, juridische dienstverleners en anderen voor zover noodzakelijk om de hogergenoemde doeleinden te realiseren, maar eveneens met onafhankelijke technici die ons bijstaan bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd van de overeenkomst en tot tien jaar na de beëindiging ervan.

3.9. U maakt gebruik van onze laadpassen om uw wagen op te laden

Wanneer u gebruik maakt van onze laadpassen, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, financiële gegevens en gebruiksgegevens met betrekking tot uw gebruik van de laadpas. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om:

 • u toe te laten een laadpas aan te vragen en te gebruiken, om ondersteuning te bieden en voor facturatie- en administratiedoeleinden, waarvoor wij ons beroepen op de noodzakelijkheid om onze overeenkomst met u uit te voeren;
 • om fraude te detecteren en om statistische rapportering te verrichten, waarvoor wij ons beroepen op ons legitieme belang om frauduleus gebruik van onze laadpassen tegen te gaan en te begrijpen hoe onze laadpassen gebruikt worden;
 • om onze dienstverlening te verbeteren en uit te breiden, waarvoor wij ons beroepen op ons legitieme belang om bestaande diensten te verbeteren en bijkomende diensten te kunnen ontwikkelen.

Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met onze leveranciers, waaronder IT-leveranciers, banken, betalingsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, incassobureaus (indien facturen onbetaald blijven), boekhouders, juridische dienstverleners en anderen voor zover noodzakelijk om de hogergenoemde doeleinden te realiseren, maar eveneens met onafhankelijke technici die ons bijstaan bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd van de overeenkomst en tot tien jaar na de beëindiging ervan.

3.10. Algemene doeleinden waarvoor alle hogergenoemde persoonsgegevens verwerkt kunnen worden

 1. Rapportering en statistieken - Wij verwerken uw persoonsgegevens om geaggregeerde statistieken te kunnen genereren die wij gebruiken voor interne rapportering en om trends, ontwikkelingen en kansen te kunnen identificeren. Dit betreft steeds gepseudonimiseerde of geaggregeerde gegevens. Wij baseren ons hiervoor op ons rechtmatig belang om onze activiteiten te onderzoeken, beter te begrijpen en erover te rapporteren. Deze gepseudonimiseerde gegevens zijn gede-identificeerd en worden voor onbepaalde duur bewaard. We kunnen ze in deze vorm delen met eender welke partij.
 2. Wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken - Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, alsmede om te voldoen aan een legitiem verzoek van bevoegde ambtenaren of vertegenwoordigers van de politie, justitiële autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, waaronder gegevensbeschermingsautoriteiten, waarvoor wij ons beroepen op onze wettelijke verplichtingen.
 3. Fusies en overnames - Wij verwerken uw persoonsgegevens om bedrijfstransacties voor te bereiden en uit te voeren, zoals fusies, overnames of splitsingen, waarvoor wij ons baseren op ons rechtmatig belang om dergelijke transacties aan te gaan.
 4. Verdediging in geschillen en procedures - Wij verwerken uw persoonsgegevens om ons te verdedigen in geschillen en gerechtelijke of andere procedures, alsook om bewijsmateriaal te verzamelen en onze verdediging voor te bereiden, waarvoor wij ons beroepen op ons rechtmatig belang om ons in dergelijke omstandigheden te kunnen verdedigen.

3.11. Doorgiften van uw persoonsgegevens buiten de Europese economische ruimte

Uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte en worden in principe niet doorgegeven naar landen daarbuiten. Indien dit in de toekomst zou veranderen, zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen hebben genomen, zoals vereist door de wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming.

3.12. Welke garanties bieden wij?

 1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze Kennisgeving vermelde doeleinden en zullen ze voor die doeleinden alleen delen met de in deze kennisgeving vermelde derden.
 2. Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging. Wij verlenen alleen toegang tot uw persoonsgegevens op een "need-to-know" basis en zorgen ervoor dat iedereen die namens ons toegang heeft tot deze gegevens gebonden is aan een contractuele of wettelijke geheimhoudingsplicht. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn die nooit gegarandeerd kunnen worden.

4. Rechten van de gebruiker

4.1. Recht op inzage

U beschikt over een recht om van MobilityPlus uitsluitsel te verkrijgen omtrent alle informatie over de verwerkingen van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Kennisgeving. Wanneer MobilityPlus uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens.

4.2. Recht op rectificatie/verwijdering

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of gewist worden. Het is aan u om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen indien u de gegevens zelf kan beheren. U moet, wanneer u om verbetering vraagt, wel aantonen waarom de persoonsgegevens verkeerd zijn.

U begrijpt dat u slechts recht heeft op verwijdering van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor verwerking;
 • wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • wanneer de gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Gelieve te noteren dat u in plaats van verwijdering eveneens kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven omschreven doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

4.3. Recht van verzet

U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, maar u moet uitleggen welke ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met uw bijzondere omstandigheden een dergelijk verzet rechtvaardigen. Deze uitleg is niet nodig wanneer u zich verzet tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

4.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht een kopie te vragen van de persoonsgegevens die u ons met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst digitaal hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat.

4.5. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@mobilityplus.be voor alle aangelegenheden betreffende de rechten van de betrokkene. Een e-mail met het verzoek een recht uit te oefenen, mag niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover die verwerking verder gaat dan wat voor de behandeling van uw verzoek nodig is.

In dat verzoek moet duidelijk worden vermeld en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor, indien zulks wettelijk vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Dit vragen wij om te voorkomen dat onbevoegden misbruik zouden maken van uw rechten.

Wij zullen u onverwijld op de hoogte stellen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt te zijn, zullen wij u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek op de hoogte brengen, tenzij de vraag complex is in welk geval wij om een verlenging van de termijn zullen vragen in overeenstemming met het geldende recht.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u ons steeds contacteren via het e-mailadres vermeld in de eerste paragraaf van deze clausule. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).