1. Gebruik

Iedere persoon die bij MobilityPlus een laadpunt registreert of anderszins gebruik maakt van de website, applicatie of diensten van MobilityPlus (hierna: “Gebruiker”) geeft bij het aanmaken van een gebruikersprofiel persoonsgegevens vrij. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die MobilityPlus (hierna: “MobilityPlus”) toelaat een natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of MobilityPlus dit daadwerkelijk doet of niet.

MobilityPlus gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante nationale wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Policy naar de ‘Verordening’ betekent een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het Vrije Verkeer van die gegevens.

Door gebruik te maken van de website, applicatie en diensten van MobilityPlus verklaart iedere Gebruiker kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en aanvaardt bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hierin beschreven.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. Verantwoordelijke van de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

MobilityPlus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

MobilityPlus BV
Poortakkerstraat 37/302
9051 Gent
België

BTW nummer: BE0649.979.281
e-mail: info@mobilityplus.be

MobilityPlus treft passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Verordening worden uitgevoerd.

2.2 De verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de website, applicatie en diensten.

De personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerken, zijn geen verwerkers.

Iedere verwerker moet voldoende waarborgen bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zodat de verwerking aan de vereisten van de Verordening voldoet en de bescherming van uw rechten is gewaarborgd.

MobilityPlus is niet aansprakelijk voor verlies of corruptie van persoonsgegevens of identiteitsdiefstal, dat onder meer is veroorzaakt door virussen, Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe worden zij verzameld?

3.1 Via de registratieprocedure

MobilityPlus kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken die door de Gebruiker verschaft worden bij het invullen van formulieren op de website. Hieronder vallen onder andere de gegevens die worden verschaft bij het registreren voor gebruik van de website, voor de diensten die MobilityPlus aanbiedt en voor het verzenden van informatie of materialen. Om een individueel gebruikersprofiel aan te maken, vraagt MobilityPlus verschillende persoonsgegevens welke nodig zijn voor de dienstverlening, zoals een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, postcode en land.

In het geval de Gebruiker de website van MobilityPlus bezoekt, middels de website een transactie uitvoert, een probleem rapporteert of anderszins contact opneemt met MobilityPlus, kunnen tevens persoonsgegevens die verband houden met deze handeling verzameld of verwerkt worden.

MobilityPlus verzamelt en verwerkt in geen geval gevoelige persoonsgegevens van de Gebruiker, zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijkt. Daarnaast verzamelt of verwerkt MobilityPlus geen gegevens met betrekking tot iemands gezondheid of seksuele geaardheid.

3.2 Via verscheidene technische middelen

MobilityPlus kan gebruik maken van technische middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten te detecteren. Voor deze doeleinden kunnen algemene computer- en gebruiksgegevens worden verzameld, zoals:

 • Cookies: deze informatie stelt MobilityPlus in staat de Gebruiker en bezoeker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de websitefuncties. Voor een verdere verduidelijking van het cookie beleid verwijzen we de Gebruiker graag naar het Cookie Statement;
 • Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht en overige telecommunicatie-gegevens;
 • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel, het besturingssysteem of het type browser.

4. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens gebruikt?

MobilityPlus verzamelt persoonsgegevens om een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden aan iedere Gebruiker van de website, applicatie en diensten.

De verwerking van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van de website, applicatie en diensten van MobilityPlus. De verwerking gebeurt uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden. MobilityPlus gebruikt persoonsgegevens om:

 • de Gebruiker toegang te verschaffen tot zijn gebruikersprofiel en de beschikbare diensten;
 • zorg te dragen voor nakoming van haar verplichtingen welke voortvloeien uit gesloten overeenkomsten met de Gebruiker;
 • de Gebruiker de informatie, producten en diensten te kunnen verschaffen waar hij/zij om heeft verzocht of welke MobilityPlus belangrijk of anderszins van toegevoegde waarde acht in het geval u toestemming heeft verleend om hiervoor benaderd te worden;
 • ervoor te zorgen dat de Gebruiker deel kan nemen aan functies die door de diensten van MobilityPlus worden aangeboden;
 • te kunnen garanderen dat de inhoud op de website en applicatie op de voor de Gebruiker (en zijn/haar elektronische apparaten) meest efficiënte manier wordt gepresenteerd;
 • ondersteuning te kunnen verlenen in geval van vragen, opmerkingen of klachten;
 • nuttige en noodzakelijke communicaties te kunnen versturen, ongeacht van commerciële of niet-commerciële aard.

Wanneer MobilityPlus voornemens is persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander, niet in deze Policy gespecificeerd doel, zal MobilityPlus de Gebruiker informatie omtrent het andere doel en overige relevante informatie verstrekken.

5. Wie ontvangt de persoonsgegevens

5.1 Derde partijen binnen de Europese Unie

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor intern gebruik binnen Mobility. MobilityPlus heeft juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Uw persoonsgegevens worden daarom niet aan derde partijen binnen de Europese Unie verkocht, doorgegeven of medegedeeld, tenzij:

 • de Gebruiker hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend;
 • de Gebruiker hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend in het kader van direct marketing;
 • het doorgeven noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is. Dit zal het geval zijn bij het doorgeven aan werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.;
 • het doorgeven noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting welke op MobilityPlus rust;
 • het doorgeven noodzakelijk is om de vitale belangen van Gebruiker of van een andere natuurlijk persoon te beschermen;
 • het doorgeven noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MobilityPlus.

5.2 Derde partijen buiten de Europese Unie

De persoonsgegevens van Gebruikers kunnen overgedragen worden naar landen buiten de Europese Unie. Echter, dit is slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden voorzien in de Verordening met betrekking tot doorgifte aan derde landen.

6. Rechten van de gebruiker

6.1 Garantie op een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

MobilityPlus verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 • De persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt;
 • De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is;
 • De persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om de diensten van MobilityPlus aan te bieden.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, wijziging van of toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot het minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal MobilityPlus onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade te beperken tot een minimum.

6.2 Recht op inzage

Iedere Gebruiker en bezoeker die zich als zodanig kan identificeren, beschikt over een recht om van MobilityPlus uitsluitsel te verkrijgen omtrent alle informatie over de verwerkingen van zijn persoonsgegevens. Wanneer MobilityPlus persoonsgegevens verwerkt, heeft de Gebruiker het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens. Indien de Gebruiker het recht op inzage wenst te gebruiken, zal MobilityPlus hier gevolg aan geven binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag. De aanvraag geschiedt via aangetekende zending of via info@mobilityplus.be

6.3 Recht op rectificatie/ verwijdering

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of gewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het gebruikersprofiel. De Gebruiker kan het recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan MobilityPlus.

De Gebruiker heeft tevens het recht om persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

 • wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • wanneer de Gebruiker toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor verwerking;
 • wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • wanneer de gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

6.4 Recht op intrekken toestemming/ recht om klacht in te dienen

De Gebruiker heeft het recht om te allen tijde zijn of haar toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Indien de Gebruiker zijn/haar recht wenst uit te oefenen, zal MobilityPlus hier gehoor aan geven binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag. Deze aanvraag geschiedt via aangetekende zending of via info@mobilityplus.be

Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens door MobilityPlus bij de Belgische Privacycommissie.