Meldpunt Klokkenluider: Meldpunt Klokkenluider

1. Doelstelling

Via dit meldpunt kunnen alle personen die in het kader van hun werk-gerelateerde activiteiten in contact staan met MobilityPlus aangifte doen van (mogelijke) inbreuken. In het algemeen gaat het om inbreuken op de wetgeving. Meer concreet gaat het om strafbare handelingen zoals bijvoorbeeld:

 • Fraude
 • Corruptie
 • Inbreuken inzake milieuwetgeving
 • Niet naleven van de regels inzake bescherming van persoonsgegevens
 • Inbreuken op de arbeidswetgeving
 • Inbreuken inzake volksgezondheid
 • Witwaspraktijken
 • Inbreuken in de bescherming van persoonsgegevens
 • Inbreuken in de beveiliging van netwerk- en informaticasystemen

De klokkenluider krijgt de nodige garanties op gebied van vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling van de melding. Klokkenluiders kunnen en mogen niet het slachtoffer zijn van represailles, en deze bescherming is onbeperkt in tijd. Let wel: Deze bescherming geldt uiteraard niet wanneer er bewust een onjuiste melding wordt verstuurd. In dat geval stelt de melder zich bloot aan sancties.

2. Hoe melden?

Zorg voor een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de inbreuk. Je kan je naam vermelden of je kan anoniem een melding doen; zorg er dan voor dat je een mailadres gebruikt waar je naam niet in vermeld staat, of meldt de inbreuk per brief.

 • Je verstuurt de melding naar whistleblower@mobilityplus.be
 • Je kan een anonieme brief versturen naar:

MobilityPlus – Klokkenluider (HRM)

Poortakkerstraat 91/401

9051 Sint-Denijs-Westrem

3 Wat gebeurt er met de melding?

 • De ontvangen meldingen zullen worden geregistreerd en binnen de 7 kalenderdagen na de melding wordt een ontvangstbevestiging verzonden.
 • De meldingen zullen worden behandeld vanuit een besloten, veilig en beschermd systeem.
 • Enkel medewerkers van het HR team hebben toegang tot de mailbox van whistleblower@mobilityplus.be.
 • De personen van dit team zullen steeds als onpartijdige persoon optreden bij meldingen.
 • Uiterlijk binnen de 3 maanden krijgt de melder feedback over de melding, op voorwaarde dat deze melding binnen de wettelijke scope van een klokkenluidersregeling valt.

4 Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van je persoonsgegevens als klokkenluider worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR.

5 Verplichtingen van de medewerkers

Naast de bescherming dienen de medewerkers tevens te voldoen aan 3 verplichtingen:

 • Constructief meewerken aan het preventiebeleid dat is opgezet in het raam van de bescherming van de medewerkers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en andere psychsociale risico’s.
 • Zich onthouden van elke daad van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • Zich onthouden van elk misbruik van de procedure.

6 Meer informatie

Zie Europese richtlijn 2019/1937

Zie Wet van 28 November 2022