Conditions générales de vente

1. Algemeen   

In deze voorwaarden wordt MobilityPlus CVBA, gevestigd te Gent in de Poortakkerstraat 37/302, met ondernemingsnummer 0649.979.281 aangeduid als ‘Mobility+’. Deze algemene voorwaarden betreffen de contractuele verbintenissen tussen Mobility+ en de natuurlijke personen / rechtspersonen die een MobilityPlus-kaart verkrijgen en/of gebruiken voor private, publieke of arbeid gerelateerde doeleinden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de beheer- & vergoedingsdiensten en zijn bedoeld om de werking- en gebruiksmodaliteiten vast te leggen van de kaart waarmee Klanten producten en diensten kunnen aanschaffen in een Netwerk. 

Deze voorwaarden sluiten de toepassing van de algemene voorwaarden van de Klant uit. Door het ondertekenen van de offerte en/of het betalen van de facturen van Mobility+ en/of bij inschrijving op het platform aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden.

Het gebruik van de Kaart van MobilityPlus CVBA wordt geregeld door onderstaande voorwaarden.

2. Definities

‘Kaart’: de Laadpas met RFID chip die door Mobility+ aan de Kaarthouder wordt verstrekt met de bedoeling om het product of diensten van een Vestiging of van het Netwerk af te nemen. 

‘Kaarthouder’: de natuurlijke persoon of de vennootschap voor wiens rekening de rekening wordt beheerd.

‘Producten of Diensten’: de Producten en Diensten die door Mobility+ ter beschikking worden gesteld in de vorm van abonnementen, waaronder, maar niet beperkt tot, het aanbieden van live statussen, het opvolgen van live sessies, gebruikersbeheer, 24/7 online support, rapporten, statistieken.

‘Klant’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van de producten en/of diensten die door Mobility+ ter beschikking worden gesteld met behulp van de Kaart als middel. 

‘Netwerk’: het Netwerk van vestigingen en laadpunten door middel waarvan Mobility+ actief is.

3. Aanvraag van de Kaart

3.1. Aanvaarding van de aanvraag

Over de aanvaarding van de aanvraag van een huidige of potentiële Kaarthouder tot verkrijging, verlenging of vervanging van een Kaart wordt door Mobility+ uitsluitend en finaal naar eigen goeddunken beslist. 

Elke Kaart zal door de Kaarthouder kunnen worden gebruikt binnen de Kredietlimiet en tot wanneer het abonnement stopgezet wordt. De stortingen op een pre-paid kaart zijn tot één (1) jaar geldig na storting. Op de kaart is er geen vervaldag van toepassing.

Alle risico’s voor verlies worden overgedragen aan en komen voor rekening van de Kaarthouder vanaf de verzendingsdatum van de Kaart.

De Klant die een Kaart aanvraagt op de Mobility+-dienst en/of op extra diensten is verplicht de contractaanvraag ten aanzien van Mobility+ juist en volledig in te vullen en op eenvoudig verzoek de volgende documenten voor te leggen:

Indien de Klant een natuurlijke persoon is:

 • de originele Belgische identiteitskaart, de EU-verblijfskaart of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België;
 • in voorkomend geval de gevraagde aanvullende identificatiedocumenten.

Indien de Klant een rechtspersoon of een feitelijke vereniging is:

 • een exemplaar van de statuten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad én van alle in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wijzigingen van die statuten;
 • de originele Belgische identiteitskaart, de EU-verblijfskaart of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België, van een natuurlijke persoon die gemachtigd is de rechtspersoon of de feitelijke vereniging te vertegenwoordigen;
 • extra documenten die het Mobility+ mogelijk maken de financiële draagkracht van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging na te gaan. Mobility+ kan deze documenten op ieder ogenblik opvragen; zowel voor als tijdens de Overeenkomst als naar aanleiding van de beëindiging van de Overeenkomst.

Elke persoon die zich voorstelt als mandataris van een natuurlijke persoon of rechtspersoon of van een feitelijke vereniging is verplicht zich op verzoek van Mobility+ te identificeren en het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid als mandataris. De Klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.

3.2 Weigering van de aanvraag

Mobility+ behoudt zich het recht voor een contractaanvraag (tot bepaalde extra diensten) te beperken, te weigeren of op te zeggen om één van de volgende redenen:

 • de Klant weigert de vereiste informatie te leveren of heeft onjuiste en/of valse gegevens geleverd;
 • de contractaanvraag is niet behoorlijk ingevuld;
 • de Klant heeft de verplichtingen die hem opgelegd werden in een andere overeenkomst met Mobility+ niet nageleefd;
 • er zijn bewijzen of ernstige aanwijzingen van niet-betaling en/of fraude door de Klant of van een gebruik van de Mobility+-dienst strijdig met de Overeenkomst, wettelijke of reglementaire bepalingen en/of de openbare orde of de goede zeden;
 • de Klant wanbetaler is;
 • de Klant verstoort of bedreigt de goede werking van het Mobility+-netwerk of schaadt de integriteit ervan.

4. Werking en Gebruik van de Kaart

Na het onderzoek en aanvaarding van een aanvraag tot lidmaatschap zal Mobility+ een rekening op naam van de Klant openen en hem het gevraagde aantal kaarten leveren. 

Een ongeldige kaart kan door Mobility+ bewaard of in beslag genomen worden. Een post-paid kaart blijft geldig zolang de kaart voldoende wordt gecrediteerd. Een pre-paid kaart is geldig tot één (1) jaar na laatste storting van vijftig euro. 

De Kaart blijft eigendom van Mobility+ en kan onder geen enkel beding aan derden worden overgedragen zonder het voorafgaande akkoord van Mobility+. Indien noodzakelijk, moet zij door de Kaarthouder aan Mobility+ worden teruggegeven. Om de aankoop van een product of dienst te bevestigen moet de Kaart gebruikt worden. 

De Kaart mag enkel gebruikt worden voor de doeleinden zoals vervat in deze algemene voorwaarden. Deze kan dan ook enkel gebruikt worden om de Producten of Diensten te verkrijgen van of aangeboden door Mobility+. 

5. Kosten

Mobility+ kan de kosten van uitgifte van de Kaart aanrekenen aan de Kaarthouder. De abonnementsprijzen staan vermeld op de website http://www.mobilityplus.be/nl/laadpassen

De levering van de eerste Kaart is gratis bij de aanvraag van een Pre-Paid of Post-Paid overeenkomst. Andere aanvragen, zoals de verwijdering, de blokkering, de wijziging of bijkomende exemplaren voor Kaarten zullen gefactureerd worden tegen 1,5 EUR per stuk. Deze bedragen kunnen op eender welk moment door Mobility+ aangepast worden op voorwaarde van een voorafgaande kennisgeving van één maand aan de Klant. 

6. Intellectuele eigendomsrechten 

De Klant aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten in de software en de documentatie die door Mobility+ aan haar ter beschikking wordt gesteld bij het leveren van de Diensten exclusief toebehoren aan Mobility+ of een derde waarmee zij daaromtrent een overeenkomst heeft gesloten.

Mobility+ kent de Klant een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie toe om tijdens de duur van het verlenen van de Diensten alle door Mobility+ desgevallend geleverde software en de daarbij behorende documentatie met betrekking tot de Diensten te gebruiken.

De Klant heeft het recht om de diensten en de documentatie die haar ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Diensten te gebruiken voor het normaal gebruik van de laadpassen.

Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen door derden, noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden.

De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten die desgevallend verbonden zijn aan de Diensten, de software, de documentatie en de data die in het kader van een Dienst worden verwerkt of aan de klant ter beschikking worden gesteld, te eerbiedigen. De Klant aanvaardt dat alle handelsnamen, logo’s, benamingen en merken die door Mobility+ worden gebruikt of aangebracht niet mogen verwijderd worden en niet door de klant gebruikt mogen worden zonder de voorgaande uitdrukkelijke toestemming van Mobility+.

7. Aansprakelijkheid van Mobility+

Mobility+ kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor storingen die te wijten zijn aan derden of waarvan de oorzaak aan diensten of producten van derden te wijten is, zoals storingen in het netwerk van de provider.

De Klant aanvaardt dat Mobility+ niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die de Klant lijdt ten gevolge van (gedeeltelijk) externe factoren en/of handelingen van de Klant zelf, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • storingen of kwaliteitsgebreken van de betreffende diensten wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag, maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden,...) als wegens factoren eigen aan de softwareconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, netwerken en installaties van derden die door Mobility+ worden gebruikt), zodat onder meer onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden;
 • genotstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerken van het netwerk van laadpunten, de terminal of andere installaties van Mobility+;
 • het slecht of foutief gebruik van de diensten door de Klant;
 • de slechte werking van het laadpunt te wijten aan het slecht of foutief gebruik door de Klant;
 • storing of kwaliteitsgebreken te wijten aan de Klant;
 • de eventuele tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van producten of diensten bij laadpunten;
 • een defect van de automatische bevoorradingskabel (om welke reden ook) op een vestiging van het Netwerk van Mobility+ waardoor de dienst of het product niet kan worden geleverd.

Behalve in geval van bedrog of grove schuld, behoudens geval van overmacht, van Mobility+ of van een van haar aangestelden, is de aansprakelijkheid van Mobility+ in het algemeen, en voor elk geval waarin zij eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, beperkt tot maximum twee maal het bedrag van de laatste factuur aan de Klant, beperkt tot het herstel van de enige voorzienbare rechtstreekse, persoonlijke, materiële en bepaalde schade die de Klant geleden heeft, met uitsluiting van het herstel van alle onrechtstreekse en immateriële schade. 

Alle risico’s voor verlies worden overgedragen aan en komen voor rekening van de Kaarthouder vanaf de verzendingsdatum van de Kaart. Het risico van verlies en/of beschadiging van de producten en diensten worden bij hun afhaling bij de laadpunten op de Klant overgedragen. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de Laadpas blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gespreks- en andere kosten, totdat de Klant de schorsing van de betreffende diensten telefonisch heeft gevraagd aan Mobility+. Tijdens de schorsing blijven de kosten voor het leveren van de Diensten verschuldigd. Op aanvraag van de Klant en mits betaling van de kost ervan bezorgt Mobility+ een nieuwe Laadpas aan de Klant.

Klachten betreffende een defect product of dienst moeten, op straffe van onontvankelijkheid van de klacht, binnen de maand na vaststelling van het defect aan Mobility+ gemeld worden en moeten vergezeld zijn van de desbetreffende bewijsstukken. Mobility+ kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor schade die bij de Klant ontstaat ten gevolge van Producten en/of Diensten die bij de laadpunten worden geleverd die niet behoren tot Mobility+ zelf. 

8. Overmacht

Mobility+ is niet gehouden tot haar verplichtingen in geval van overmacht. Dit betreft elke situatie die vooraf onvoorzienbaar was, of onoverkomelijk indien deze wel voorzienbaar was, waardoor Mobility+ haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen. Overmacht wordt in de meest ruime zin geïnterpreteerd en omvat eveneens handelingen van derden. Worden gerekend tot overmacht die Mobility+ ontslaat van haar contractuele nakoming van verbintenissen: oorlog, embargo’s, opstanden, blokkades, burgeronlusten, gewelddaden, terreur, technische stroomtekorten te wijten aan de infrastructuur op nationaal of Europees niveau, stakingen, branden, wateroverlast, ontploffingen, natuurrampen. In het geval van overmacht worden alle verplichtingen van Mobility+ die uit deze overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk opgeschort voor zo lang als de overmachtssituatie duurt. Mobility+ is hierbij niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.

Zodra blijkt dat de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan negentig (90) dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door Mobility+ werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de Klant.

9. Privacy

De gegevens van persoonlijke aard, daarin begrepen, maar niet gelimiteerd tot de elektronische gegevens (emailadres, telefoonnummer, login code, paswoord enz.) die de Klant aan Mobility+ meedeelt of die Mobility+ toekent aan de Klant, en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de laadpunten, worden opgenomen in de gegevensbestanden van Mobility+. 

Mobility+ is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en de daarbij horende gegevensbestanden die zich op de maatschappelijke zetel van Mobility+ bevinden of op de zetel van een andere firma die verantwoordelijkheid draagt om de gegevens te verwerken voor Mobility+. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, en van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005. Deze gegevens, die gedeeld mogen worden met vennootschappen waarmee Mobility+ een overeenkomst voor levering van diensten heeft afgesloten, worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de Diensten. De Klant wordt als de verantwoordelijke beschouwd voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan hij zelf het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. In dit geval is de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van de verplichtingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 alsook alle daarmee verbonden wetgeving.

Verschillende persoonsgegevens (bijvoorbeeld lokalisatiegegevens) kunnen door Mobility+ worden anoniem gemaakt (waardoor zij geen persoonsgegevens meer zijn) en die anonieme gegevens kunnen door Mobility+ worden gebruikt voor statistische doeleinden, worden doorgegeven aan derden of gecommercialiseerd. De Klant heeft desalniettemin het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Partijen komen overeen dat elke vertrouwelijk informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke aangeduid is als vertrouwelijk of welke redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden.

Mobility+ staat in voor een vertrouwelijke omgang van de door de Klant toegevoegde inhoud, en zal deze inhoud niet gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij mee. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade, inclusief juridische stappen, die het gevolg is van de inbreuk.

Mobility+ heeft het recht om bestellingen, facturen of andere informatie die volgt uit aankoop te gebruiken voor het beslechten van eventuele geschillen tussen Mobility+, klanten en gebruikers als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen of transacties.

Mobility+ verwerkt bij het uitvoeren van haar Diensten persoonsgegevens. Conform de geldende privacywetgeving is Mobility+ als enige de verantwoordelijke voor de verwerking aangezien zij de reden en doelstelling van de gegevensverwerking bepaalt. Mobility+ kan als de verantwoordelijke een verwerker aanwijzen en draagt ervoor zorg dat enkel persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, bijvoorbeeld voor facturatiedoeleinden. De Klant wordt als de verantwoordelijke beschouwd voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan de Klant zelf het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. In dit geval is de Klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van de verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Privacy Verordening. Mobility+ verwijst graag door naar de Privacy Policy voor meer informatie hieromtrent.

10. Verplichtingen van de Klant

De Klant erkent vóór het aanvaarden van de Dienstverlening door Mobility+ alle vereiste informatie te hebben ontvangen met betrekking tot de Diensten. De Klant zal elke wijziging in de informatie die hij aan Mobility+ heeft opgegeven bij het activeren van de Diensten of daarna (bv. een nieuw adres, een nieuwe maatschappelijke naam of een nieuw rekeningnummer voor bankdomiciliëring) onmiddellijk schriftelijk melden aan Mobility+. Kosten die voortvloeien uit de niet naleving van deze verplichting, zullen integraal door de Klant moeten worden betaald.

De Klant is verantwoordelijk voor het bijhouden van de Kaarten die hem toevertrouwd werden. Hiertoe zal hij onder meer alle nodige en nuttige maatregelen treffen om het verlies, diefstal of beschadiging van de Kaart te voorkomen. De Klant verbindt er zich toe om aan Mobility+ alle nodige informatie te verstrekken betreffende de verdwijning of onregelmatig gebruik van de Kaart. Bij het terugvinden van de Kaart moet de Klant dit zo snel mogelijk aan Mobility+ laten weten door middel van kennisgeving. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van de hem toegekende Kaarten. 

De Klant is verplicht om bij niet-conform gebruik Mobility+ bij te staan in het opsporen van de oorzaken van dit niet-conform gebruik van de Kaart. Mobility+ kan bij vaststelling van abnormaal gebruik het recht om de Kaart te gebruiken blokkeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding voor de Klant. 

In geval van een defect of van een onregelmatigheid in de uitrusting voor de levering van de producten en/of diensten van Mobility+ moet de Kaarthouder Mobility+ daarvan onmiddellijk op de hoogte van brengen via alle mogelijke elektronische communicatiemiddelen.

Tenzij Mobility+ uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft, is het de Klant onder alle omstandigheden verboden om de hem toegewezen laadpassen en/of betreffende diensten op enige wijze te verkopen, weg te geven, onder te verhuren of op enige andere wijze te commercialiseren, zij het in hun geheel of gedeeltelijk. Elke inbreuk op dit verbod zal worden beschouwd als een onherstelbare inbreuk en geeft Mobility+ het recht de Diensten op te schorten zolang de Klant in gebreke blijft deze inbreuken te remediëren.

11. Verplichtingen van Mobility+

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen verbindt Mobility+ zich de nodige support te verlenen aan de Klant. De Klant heeft steeds het recht relevante vragen of opmerkingen met betrekking tot de Diensten te formuleren aan Mobility+. Mobility+ verbindt zich ertoe steeds binnen een redelijke termijn een duidelijk en afdoende antwoord te formuleren, om zo mee te werken aan de oplossing van een zich eventueel voordoend probleem.

De Klant kan erop vertrouwen dat Mobility+ alles in het werk stelt om een ononderbroken toegankelijkheid van de Diensten te garanderen. Mobility+ handelt steeds naar haar beste vermogen en heeft dan ook alle technische, niet-technische, organisatorische en juridische maatregelen getroffen die nodig en redelijk zijn om deze inspanningsverbintenis te waarborgen. De Klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Mobility+ een ononderbroken toegankelijkheid van de Diensten niet op absolute wijze kan garanderen.

12. Facturatie en Betaling

De producten en diensten zullen gefactureerd worden op basis van de verkoopsprijzen die op de dag van de transactie in het oplaadpunt toegepast worden. Alle Producten en/of Diensten worden gefactureerd tegen de opgegeven prijs. Mobility+ behoudt zich het recht voor om kortingen, ristorno’s, bijslagen, premies of meerkosten te allen tijde te wijzigen. 

Mobility+ stuurt de Kaarthouder te gepaste tijde een kostenstaat voor de Producten en/of Diensten waarover de Klant heeft beschikt en dit op maandelijkse basis. Alle gefactureerde bedragen zijn betaalbaar binnen de op de factuur gepreciseerde termijn en, bij gebreke aan een dergelijke termijn, binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum, door middel van één van de volgende betaalmiddelen :

 • bankoverschrijving;
 • domiciliëring, door het invullen van de daartoe bestemde documenten ter beschikking gesteld door Mobility+.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 12% per jaar opbrengen en zal het nog openstaande saldo na een vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 18% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EURO, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast zal de afnemer eveneens instaan voor alle innings-, aanmanings- en procedurekosten, hierin begrepen de juridische kosten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Bovendien, behalve indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen, brengt de niet-betaling van de facturen op de vervaldag zonder verwittiging met zich mee dat de uitvoering van de Diensten kan worden stopgezet zolang de openstaande en verschuldigde bedragen niet worden betaald, met behoud van alle reeds verkregen voorschotten of andere betalingen; dat alle nog openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, welke ook de modaliteiten mogen zijn, met inbegrip van geaccepteerde wissels; en dat maatschappijen belast met het innen van schuldvorderingen tussenkomen.

De betwisting van een factuur van Mobility+ dient, op straffe van onontvankelijkheid, binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan Mobility+. Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden.

Bij faillissement van de Kaarthouder zal het schuldsaldo op de rekening van de Kaarthouder onmiddellijk en volledig verschuldigd en betaalbaar zijn. Het recht om de Kaart te gebruiken vervalt onmiddellijk bij faillissement van de Kaarthouder. 

13. Wanbetaling

Bij gebreke aan betaling op de vastgestelde vervaldatum is een interest verschuldigd van 10% per jaar op de verschuldigde som vanaf de dag volgende op de vervaldag. 

14. Overdracht van de Diensten

Mobility+ kan te allen tijde al haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Diensten geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de instemming van de Klant. Deze overdracht kan evenwel geen vermindering van de garanties van de Klant tot gevolg hebben. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

De Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Diensten slechts aan een derde overdragen, geheel dan wel gedeeltelijk, mits de voorafgaande en schriftelijke instemming van Mobility+ en zowel de Klant als de overnemer het hiertoe bestemde Mobility+ overdracht formulier volledig ingevuld en ondertekend aan Mobility+ hebben overgemaakt.

15. Inwerkingtreding en schorsing van de Diensten

De Diensten nemen een aanvang na voltooiing van de registratie procedure of ondertekening van de offerte door de Klant en na de acceptatie door Mobility+ en gelden, tenzij anders is overeengekomen, voor een periode van één (1) jaar.

Is het Contract afgesloten voor een bepaalde duur, en niet opgezegd op het einde van de contractuele duur, dan wordt het stilzwijgend verlengd voor een bepaalde duur van 1 jaar. Mobility+ kan de Diensten na het versturen van een voorafgaande kennisgeving aan de Klant, geheel of gedeeltelijk weigeren of schorsen in elk van de volgende gevallen:

indien de Klant zijn verplichtingen uiteengezet in deze algemene voorwaarden niet naleeft, of indien hij gebruik maakt van de Diensten in strijd met de afspraken met Mobility+ of met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen;

 • in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag voor een Dienst binnen de betalingstermijn, of in geval van insolvabiliteit of vermoeden van kennelijke insolvabiliteit;
 • in geval van fraude, of van vermoeden van kennelijke fraude door de Klant;
 • indien de Klant foute, onvolledige of valse informatie gaf bij het contracten van Mobility+;
 • in geval van niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen onder een andere overeenkomst met Mobility+;
 • in geval van verzoek om uitstel van betaling door de Klant.

Ter zake erkent en aanvaardt de Klant dat tijdens de periode van schorsing van de Diensten de vaste maandelijkse verschuldigde bedragen verschuldigd blijven.

16. Opzegging van de Diensten 

16.1. Door Mobility+

Mobility+ heeft het recht om bij aangetekend schrijven haar Diensten eenzijdig te beëindigen mits naleving van een opzegtermijn van vijftien (15) kalenderdagen indien de Klant de reden voor de schorsing van de Diensten niet remedieert binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling door Mobility+.

In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening of ontbinding van de Klant worden de Diensten van rechtswege en onmiddellijk beëindigd zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

De opzegging van de Diensten door Mobility+ overeenkomstig bovenstaande paragrafen geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, van welke aard ook, en doet geen afbreuk aan de verplichting van de Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen.

16.2. Door de Klant

De opzegging geschiedt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste twee (2) maanden voor het verstrijken van de duur van deze overeenkomst of van de verlengde periode. Bij gebreke aan een tijdige opzegging wordt deze overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur van twaalf (12) maanden.

Indien de Klant niet akkoord gaat met aangekondigde tariefverhogingen, heeft hij het recht om zonder boete de Diensten middels een aangetekende brief op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de wijzigingen. Indien de tariefverhoging enkel betrekking heeft op een bepaalde Dienst, beperkt het recht van de Klant zich tot de mogelijkheid om op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden de betreffende Dienst op te zeggen.

17. Geschillen, Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht, hierbij direct uitsluitend de bepalingen van het Weens Koopverdrag. Eventuele geschillen zijn onderworpen aan het Belgische recht. 

Iedere vorm van geschil, onenigheid of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, dienen uitsluitend voorgelegd te worden aan de Rechtbanken van Gent. Voor geschillen onder de 1860,00 EUR zal het Vredegerecht te Gent bevoegd zijn, voor geschillen boven de 1860,00 EUR zal de Rechtbank van Koophandel te Gent of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent bevoegd zijn. 

18. Nietigheid

De nietigheid, niet-toepasselijkheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. Zo’n bepaling staat autonoom ten opzichte van deze Voorwaarden, zonder dat er een invloed is op de resterende bepalingen qua geldigheid. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Mobility+ heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde. 

19. Overige Bepalingen

Mobility+ behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op eender welk moment te wijzigen. In dit geval zal Mobility+ de Klant ten minste één (1) maand voor de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte brengen van deze wijziging. Indien deze wijzigingen in het nadeel van de Klant zijn, heeft de Klant het recht om de overeenkomst met Mobility+ te beëindigen, mits kennisgeving per aangetekende schrijven verzonden uiterlijk de laatste dag van de maand na de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden. Deze beëindiging zal geen rechten op enige vergoeding, noch kosten doen ontstaan, onder voorbehoud van de betaling door elke partij aan de andere van alle de verschuldigde sommen in verband met transacties die via de Kaarten gebeurd zijn.

20. Hosting agreement

Mobility+ CVBA is een rechtspersoon naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in Poortakkerstraat 37/302; 9051 Gent en geregistreerd met ondernemingsnummer 0649.979.281. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die ontstaat tussen Mobility+ CVBA en Klant. 

20.1. Algemeen

Deze Hosting agreement regelt op uitputtende wijze de rechtsverhouding uit overeenkomst die ontstaat tussen Mobility+ en de Klant. De Klant is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere laadpunten voor elektrische voertuigen in bezit of eigendom heeft en welke zich registreert voor en gebruik maakt van de beheer- en vergoedingsdiensten (hierna: “de Diensten”) van Mobility+ (ZIE: Artikel 2. Voorwerp van Dienstverlening). Afwijkingen van de Hostingovereenkomst zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van enige vorm van samenwerkingsovereenkomst van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Mobility+ behoudt zich het recht voor deze Hostingovereenkomst te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. De gewijzigde Hostingovereenkomst treedt in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de Klant niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Hostingovereenkomst, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen voor de datum waarop de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst van kracht wordt. Tevens is Mobility+, met het oog op behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de Diensten, gerechtigd in haar apparatuur, programma’s alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen.

20.2. Voorwerp van de dienstverlening

20.2.1. DE DIENSTVERLENING

Mobility+ biedt de Klant, die één of meerdere laadpalen in bezit of eigendom heeft ter voorziening van elektrische voertuigen van personen, in algemene zin beheer- en vergoedingsdiensten met betrekking tot het gebruik van de laadpalen door de bij Mobility+ geregistreerde gebruiker (hierna: de “Gebruiker”). De aangeboden Diensten bestaan, afhankelijk van de gekozen abonnementsformule, uit één of meerdere van de volgende onderdelen:

Rapportering: Mobility+ draagt zorg voor het registreren, opslaan en weergeven van data betreffende het gebruik van en eventueel het verbruik aan een oplaadpunt door de Gebruiker; 

Vergoeding: Op basis van de rapportering zoals omschreven kan Mobility+ het gebruik en/of verbruik van de laadpaal door Gebruiker op basis van de tarieven die worden voorgesteld in de abonnementsformule en worden gekozen door de Klant vergoeden aan de Klant;

Publiek toegankelijk: Op verzoek van de Klant kan Mobility+ het oplaadpunt publiek toegankelijk maken, inhoudende dat de laadpaal van de Klant in gebruik kan worden genomen door iedere Gebruiker die een laadpas bij Mobility+ of bij derde partijen (die een roaming contract met Mobility+ hebben afgesloten) heeft geregistreerd;

Mobility+ Platform: Mobility+ draagt zorg voor het aanbieden van diensten in de vorm van abonnementen, waaronder, maar niet beperkt tot, het aanbieden van live statussen, instelbare tarieven, online overzicht van opbrengsten, soft- en firmware-updates, het opvolgen van live sessies, gebruikersbeheer, 24/7 online support, rapporten, statistieken, instellen van tarieven, publicatie op onze app en website en Smart-grid management.

De door de Klant gekozen Diensten en de daarvoor geldende prijzen worden uitdrukkelijk bepaald in de abonnementsformule voor beheerders van laadpalen bestaande uit de Private (voor privégebruik), Business (voor werknemers) en Public (voor openbaar gebruik) abonnementsformule.

20.2.2. BEPERKING OF WEIGERING DIENSTVERLENING

Mobility+ behoudt zich het recht voor een contractaanvraag tot bepaalde extra diensten te beperken, te weigeren of op te zeggen wanneer zich een of meerdere van de volgende niet-limitatieve situaties voordoen:

 • de Klant weigert de vereiste, nader gespecificeerde informatie te leveren, of heeft onvolledige, onjuiste en/of valste informatie geleverd;
 • de contractaanvraag is niet behoorlijk ingevuld;
 • de Klant heeft de verplichtingen die hem opgelegd werden in een andere overeenkomst met Mobility+ niet of niet behoorlijk nageleefd;
 • er zijn bewijzen, ernstige vermoedens of aanwijzingen van wanbetaling en/of frauduleus gedrag door de Klant of van een gebruik van de Mobility+ dienst strijdig met deze overeenkomst, wettelijke of reglementaire bepalingen en/of de openbare orde of de goede zeden;
 • de Klant verstoort of bedreigt de goede werking van het Mobility+ netwerk of schaadt de integriteit ervan.

20.3. Verplichtingen van Mobility+

20.3.1. INSPANNINGSVERPLICHTINGEN

Mobility+ zal als een goede host/dienstverlener zorg dragen voor:

 • het verschaffen van een gebruiksrecht op de in deze overeenkomst omschreven Diensten aangeboden door Mobility+ via een gebruiksvriendelijke Software;
 • vergoeding van het gebruik en/of verbruik van de oplaadpaal volgens de afgesproken tarieven binnen redelijke termijn;
 • beveiliging van de opgeslagen gegevens;
 • een zo hoog mogelijke continuïteit van de Diensten;
 • Mobility+ draagt zorg voor het aanbieden van diensten in de vorm van abonnementen, waaronder, maar niet beperkt tot, het aanbieden van live statussen, instelbare tarieven, online overzicht van opbrengsten, het opvolgen van live sessies, gebruikersbeheer en Smart-Grid management.

De Klant kan erop vertrouwen dat Mobility+ alles in het werk stelt om een ononderbroken toegankelijkheid van de Diensten te garanderen. Mobility+ handelt steeds naar haar beste vermogen en heeft dan ook alle technische, niet-technische, organisatorische en juridische maatregelen getroffen die nodig en redelijk zijn om deze inspanningsverbintenis te waarborgen. De Klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Mobility+ een ononderbroken toegankelijkheid van de Diensten niet op absolute wijze kan garanderen.

Mobility+ verbindt zich ertoe om alle redelijke inspanningen te leveren die de Klant redelijkerwijs van een goede host mag verwachten om technische, GPRS- en software storingen te voorkomen. In geval storingen zich toch zouden voordoen zullen deze steeds op korte termijn worden hersteld. Mobility+ zal alle mogelijke inspanningen verrichten om de schade van de Klant te beperken. Mobility+ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen die te wijten zijn aan derden of waarvan de oorzaak aan diensten of producten van derden te wijten zijn. 

20.3.2. SUPPORT

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen verbindt Mobility+ zich de nodige support te verlenen aan de Klant. De Klant heeft steeds het recht relevante vragen of opmerkingen met betrekking tot de Diensten te formuleren aan Mobility+. Mobility+ verbindt zich ertoe steeds binnen een redelijke termijn een duidelijk en afdoende antwoord te formuleren, om zo mee te werken aan de oplossing van een zich eventueel voordoend probleem.

20.4 Verplichtingen van de klant

20.4.1. VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

 • De Klant verklaart aan de volgende verplichtingen te zullen voldoen:
 • Het te allen tijde voorzien van het elektrische voertuig van de Gebruiker van elektriciteit zodra de laadpas aangeboden door Mobility+ en door derde partijen aangesloten via roaming overeenkomst is verbonden met de desbetreffende laadpaal van de Klant. De Klant verplicht zich alle nodige inspanningen te verrichten een ononderbroken toegankelijkheid van elektriciteit via de laadpaal te garanderen;
 • Een correcte naleving van de Hostingovereenkomst van Mobility+;
  • Een correcte en volledige invulling van de contractaanvraag ten aanzien van de Diensten van Mobility+. Bij de aanvraag is de Klant verplicht op eenvoudig verzoek de volgende documenten voor te leggen:
   • Indien de Klant een natuurlijk persoon is:
   • Een originele Belgische identiteitskaart, een EU verblijfskaart of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België;
   • In voorkomend geval de gevraagde aanvullende identificatiedocumenten.
  • Indien de Klant een rechtspersoon is:
   • Een exemplaar van de statuten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad van alle in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wijzigingen van die statuten;
   • De originele Belgische identiteitskaart, de EU-verblijfskaart of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België, van een natuurlijke persoon die gemachtigd is de rechtspersoon of de feitelijke vereniging te vertegenwoordigen;
   • Extra documenten die het Mobility+ mogelijk maken de financiële draagkracht van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging na te gaan. Mobility+ kan deze documenten op ieder ogenblik opvragen; zowel voor als tijdens de Overeenkomst als naar aanleiding van de beëindiging van de Overeenkomst.
 • Een correcte opgave van alle overige gegevens van de Klant. De Klant zal elke wijziging in de informatie die hij aan Mobility+ heeft opgegeven bij het activeren van de Diensten of daarna (zoals een wijziging van het adres, de maatschappelijke naam of rekeningnummer) onmiddellijk schriftelijk mededelen aan Mobility+;

20.4.2. LAADPAS MOBILITY+

Mobility+ blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar van de laadpas welke zij plaatst in het laadpunt van de Klant. De Klant mag de laadpas niet afstaan, uitlenen, vernietigen of anderszins beschadigen. De Klant draagt ervoor zorg dat de laadpas binnen zeven (7) dagen nadat deze overeenkomst is beëindigd terug is gegeven aan Mobility+. 

In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de laadpas blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gespreks- en alle overige kosten, tot het moment de Klant de schorsing van de betreffende diensten telefonisch heeft aangevraagd bij Mobility+. Tijdens de schorsing blijft Mobility+ de kosten voor het leveren van de Diensten verschuldigd. Op aanvraag van de Klant zal Mobility+ binnen een redelijke termijn een nieuwe laadpas leveren, waarvan de kosten volledig worden gedragen door de Klant.

Elke poging tot het kopiëren van de technische identificatiegegevens van de laadpas en elk ander frauduleus gebruik van de laadpas is ten strengste verboden en zal leiden tot het intrekking van het oproepnummer welke aan de laadpas verboden is, onverminderd alle overige gerechtelijke en niet-gerechtelijke maatregelen welke Mobility+ jegens de Klant kan nemen. Tenzij Mobility+ uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft, is het de Klant onder geen omstandigheden toegestaan om de hem toegewezen laadpasen en/of de betreffende Diensten op enige wijze te verkopen, weg te geven, onder te verhuren of op enige andere wijze te commercialiseren, zij het in hun geheel of gedeeltelijk. Elke inbreuk op dit verbod zal worden beschouwd als een onherstelbare inbreuk en geeft Mobility+ het recht de Diensten op te schorten dan wel op te zeggen indien de Klant in gebreke blijft de inbreuken te remediëren. 

20.4.3. AANSPRAKELIJKHEDEN

De Klant is op exclusieve en uitsluitende wijze aansprakelijk voor iedere tekortkoming in de nakoming van een of meerdere van de bovenstaande verplichtingen. De Klant vrijwaart Mobility+ en de Gebruiker voor alle aanspraken van derden en enige daarmee verband houdende schade en/of kosten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, kosten voor juridische bijstand en imagoschade, verband houdende met tekortkomingen in haar rol als bezitter of eigenaar van laadpalen voor elektrische voertuigen.

De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de daden, gedragingen, het gebruik en alle handelingen met betrekking tot de oplaadpunten uitgevoerd door haar personeel, medewerkers en alle andere personen die zij gewild of ongewild, rechtstreeks of indirect toegang verleent tot de oplaadpunten.

Indien Mobility+ een aanspraak of schadeclaim ontvangt die mogelijk verband houdt met de vrijwaring door de Klant in de vorige paragraaf, is Mobility+ gerechtigd de betaling van eventueel aan de Klant verschuldigde vergoedingen op te schorten tot een dergelijke aanspraak of schadeclaim is afgehandeld. Indien mocht blijken dat Mobility+ gehouden is tot het betalen van enige schade aan derden, is zij gerechtigd deze schade, alsmede de kosten waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, kosten voor juridische bijstand te verrekenen met enige betalingsverplichting aan de Klant. 

20.5. Duur

20.5.1. ALGEMEEN

Deze overeenkomst treedt in werking van zodra de online procedure is voltooid door Klant op het platform en wordt afgesloten voor de vaste duur van 12 maanden. De overeenkomst kan bij het verstrijken van deze duur door iedere partij worden opgezegd. De opzegging geschiedt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste twee (2) maanden voor het verstrijken van de duur van deze overeenkomst of van de verlengde periode. Bij gebreke aan een tijdige opzegging wordt deze overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur van twaalf (12) maanden. 

20.5.2. SCHORSING EN OPZEGGING DOOR MOBILITY+

Mobility+ kan de Diensten geheel of gedeeltelijk weigeren of schorsen na het versturen van een voorafgaande kennisgeving aan de Klant, in elk van de volgende gevallen:

indien de Klant zijn verplichtingen uiteengezet in deze Hostingovereenkomst niet naleeft, of indien hij gebruik maakt van de Diensten in strijd met de gemaakte afspraken met Mobility+ of met de geldende wettelijke bepalingen;

in geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van het factuurbedrag voor de Dienst binnen de gestelde betalingstermijn, of in geval van insolvabiliteit of het vermoeden van kennelijke insolvabiliteit;

in geval van fraude of vermoeden van fraude, opgave van foute, onvolledige of valse informatie bij het aangaan van de overeenkomst met Mobility+.

Mobility+ heeft het recht om bij aangetekend schrijven haar Diensten eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant de reden voor de schorsing van de Diensten zoals bepaald in Artikel 5.2 niet remedieert binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling door Mobility+, met de enkele uitzondering indien sprake is van overmacht van de Klant. Opzegging van dezer aard geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding, van welke aard dan ook, en doet geen afbreuk aan de verplichting van de Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen.

20.5.3. OPZEGGING KLANT

De Klant kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien Mobility+ op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichting eigen aan deze overeenkomst. Dergelijke onmiddellijke beëindiging kan slechts mits een aangetekende ingebrekestelling is verzonden waarin Mobility+ de mogelijkheid wordt gegeven om binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De beëindiging doet geen afbreuk aan de verdere rechten van de Klant, inclusief het recht om schadevergoeding te eisen voor de schade geleden ten gevolge van de inbreuk op de verplichtingen.

Indien Mobility+ niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen gedurende een termijn van twee (2) maanden of meer en dit te wijten valt aan een situatie van faillissement of collectieve schuldregeling, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van aangetekend schrijven. 

20.5.4. GEVOLGEN BEEINDIGING

Indien deze overeenkomst, om welke reden dan ook, vroegtijdig ten einde komt, kan de Klant onder geen beding het reeds betaalde bedrag voor de resterende maanden van de duur van de oorspronkelijke overeenkomst terugvorderen.

De beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat de Klant geen toegang meer heeft tot zijn gebruikersprofiel en alle Diensten van Mobility+. Mobility+ verbindt zich ertoe de gegevens van de Klant niet te verwijderen gedurende minstens zestig (60) kalenderdagen die volgen op de de-activering teneinde een correcte gegevensmigratie of eenvoudige reactivatie te garanderen. Indien de Klant niet tijdig handelt kan de geüploade inhoud na verstrijken van de gegarandeerde termijn onmiddellijk en onherroepelijk worden verwijderd.

20.6. Vergoeding

20.6.1. TARIEVEN

De tarieven van Mobility+ worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in de tarieven kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst gecorrigeerd worden. Eventuele bijkomende kosten, zoals het gebruik van een bepaalde betaalmethode, worden steeds vooraf duidelijk aan de Klant medegedeeld en komen volledig voor diens rekening.

Mobility+ heeft het recht haar tarieven jaarlijks aan te passen. Indien het tarief voor het volgende facturatiejaar gedurende de lopende overeenkomst wordt aangepast ontvangt de Klant ten laatste vijftien (15) kalenderdagen voor de jaarlijkse facturatie een kennisgeving van het nieuwe tarief via de relevante elektronische communicatiemiddelen. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, uiterlijk een (1) maand na kennisname van de wijziging van het tarief. Indien de tariefverhoging enkel betrekking heeft op een bepaalde dienst, beperkt het recht van de Klant zich tot de mogelijkheid om op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden de betreffende dienst op te zeggen.

20.6.2. BETALING

De aan Mobility+ verschuldigde bedragen dienen voldaan te worden op de rekening van Mobility+ binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De facturen zijn uitsluitend betaalbaar per bankoverschrijving of domiciliering. Ingeval van domiciliering zal de Klant alle mogelijke medewerking verlenen om de daartoe bestemde documenten ter beschikking gesteld door Mobility+ in te vullen.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldatum verkeert de Klant van rechtswege in verzuim en is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van 12% per jaar van toepassing. Na het versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EURO. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Mobility+ om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling, zoals buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. 

De betwisting van een factuur van Mobility+ dient, op straffe van onontvankelijkheid, binnen acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan Mobility+. Iedere factuur zal bij gebreke aan betwisting binnen de gestelde termijn als aanvaard worden beschouwd. 

Rechten worden aan de Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen, hierin begrepen rente en kosten van invordering, tijdig en volledig betaalt. 

20.7. Overdracht van diensten

Mobility+ is te allen tijde gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de te leveren Diensten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder instemming van de Klant. Mobility+ draagt ervoor zorg dat de overdracht geen vermindering van de inspanningsverplichtingen van Mobility+ tot gevolg zal hebben. 

De Klant kan zijn rechten en/of verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst slechts aan een derde overdragen, geheel dan wel gedeeltelijk, mits (1) hiervoor voorafgaande en schriftelijke instemming van Mobility+ is verkregen en (2) zowel de Klant als de derde partij het hiertoe bestemde Mobility+ overdrachtsformulier volledig, naar waarheid ingevuld en ondertekend aan Mobility+ retourneren.

20.8. Intellectuele eigendom

Mobility+ is de exclusieve rechthebbende van verschillende toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, zoals onder meer het auteursrecht, databankenrecht, handelsnaamrecht en merkenrecht. Deze rechten komen uitsluitend toe aan Mobility+ of een derde waarmee zij daaromtrent een overeenkomst heeft gesloten. In het kader van deze overeenkomst vindt er geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats. 

Mobility+ kent de Klant een persoonlijk, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie toe om tijdens de duur van de overeenkomst de door Mobility+ geleverde diensten en de daarbij behorende documentatie met betrekking tot de Diensten te gebruiken. De Klant heeft enkel het recht om de software en documentatie die haar ter beschikking is gesteld te gebruiken voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de laadpunten. Voor het overige aanvaardt de Klant dat alle intellectuele eigendomsrechten die aan Mobility+ toebehoren niet door de Klant mogen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Mobility+. Het is de Klant nimmer toegestaan om wijzigingen aan te brengen of te laten aanbrengen door derden aan de door intellectuele eigendomsrechten beschermde software, documentatie, de handelsnamen, logo’s, benamingen en merken toebehorend aan Mobility+ noch het geheel of delen hiervan in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden. 

Elke inbreuk op deze clausule zal de onmiddellijke schorsing en/of beëindiging van het contract tussen de betrokken partijen tot gevolg hebben. De inbreuk geeft van rechtswege aanleiding tot een schadevergoeding verschuldigd aan Mobility+ die forfaitair begroot wordt op 2500 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor Mobility+ om een hoger bedrag te vorderen overeenstemmend met de werkelijke schade.

De Klant verklaart bovendien over de nodige rechten en/of toestemmingen te beschikken omtrent de intellectuele eigendomsrechten die op de door hem verschafte inhoud en materialen rusten. De Klant verschaft Mobility+ de niet-exclusieve, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud en materialen te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is in het kader van de dienstverlening. De Klant verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Klant een schending begaat op dit gebied kunnen deze in geen enkel geval worden toegeschreven aan Mobility+. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen komen volledig voor rekening van de Klant. Mobility+ vraagt uitdrukkelijk om medewerking van de Klant om eventuele schendingen van intellectuele eigendomsrechten aan hen mede te delen zodat Mobility+ in staat is gepaste acties te ondernemen. 

20.9. Klachten, aansprakelijkheid en overmacht

20.9.1. KLACHTEN

Mobility+ waakt streng over de kwaliteitsvolle uitvoering van haar verplichtingen uit deze overeenkomst. Indien de Klant geconfronteerd wordt met een gebrek stelt Mobility+ alles in het werk om hier een spoedige oplossing voor te vinden. Er is sprake van een gebrek indien de situatie een effect op de toegankelijkheid en/of goede werking van de Diensten heeft en dit gebrek aantoonbaar of reproduceerbaar is.

De Klant is verplicht de uitvoering van de producten en diensten van Mobility+ onmiddellijk en steeds te controleren op mogelijke gebreken, fouten en tekortkomingen van Mobility+. Ieder gebrek moet door de Klant gemeld worden binnen zeven (7) dagen na kennisname van het gebrek. Deze melding moet schriftelijk en gemotiveerd aan Mobility+ geschieden. De Klant heeft slechts het recht op herstel van gebrekkige dienstverlening door middel van een nieuwe uitvoering.

De medewerkers van Mobility+ zoeken steeds spoedig naar een oplossing voor het gebrek maar afhankelijk van het gebrek zal een onmiddellijke en definitieve oplossing niet steeds mogelijk zijn. De oplossing kan voorzien worden door middel van alle mogelijke elektronische communicatiemiddelen waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot telefonisch contact. Klanten die een all-in-one abonnement hebben recht op gratis on-site bijstand, tenzij het een technische fout is die door de Klant is veroorzaakt en zoals omschreven in onze Algemene Voorwaarden. Andere klanten moeten hiervoor een vergoeding betaling dat zal afhangen van de soort, de omvang en duurtijd van de technische storing. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle nodige en redelijke medewerking te voorzien om tot een spoedige oplossing te komen. Dit impliceert, onder andere, overdracht van alle benodigde gegevens en de activatie van ‘hulp op afstand’.

20.9.2. AANSPRAKELIJKHEID MOBILITY+

Mobility+ is slechts aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Mobility+ is in dit geval verantwoordelijk voor handelingen van haar medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van Mobility+ is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan het totaal van de laatste drie gefactureerde prestaties met een absoluut maximum van 250 euro.

Mobility+ is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkomingen. Onder indirecte schade moet men ten minste de volgende schade verstaan: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, etc. Deze opsomming is op niet-limitatieve wijze vastgesteld. 

Mobility+, haar directie en werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor gedragingen en de daaruit voortvloeiende schade van andere Gebruikers, externe factoren en/of derden. Indien de Klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Mobility+ in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te treffen om Mobility+ te vrijwaren van elke mogelijke vorderingen en schade die zij hierdoor kan oplopen.

Mobility+ kan in geen geval aansprakelijk zijn indien de Klant zich bedient van applicatie en/of programmatuur van een derde die een impact heeft op de werking van de laadpaal. Het gebruik van vreemde applicaties en software zal te allen tijde op eigen risico zijn. 

20.9.3. OVERMACHT

Mobility+ is niet gehouden tot haar verplichtingen in geval van overmacht. Dit betreft elke situatie die vooraf onvoorzienbaar was, of onoverkomelijk indien deze wel voorzienbaar was, waardoor Mobility+ haar verplichtingen niet kan nakomen. Overmacht wordt in de meest ruime zin geïnterpreteerd en omvat eveneens handelingen van derden.

In het geval van overmacht worden alle verplichtingen van Mobility+ die uit deze overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk opgeschort voor zo lang als de overmachtssituatie duurt. Mobility+ is hierbij niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.

Zodra blijkt dat de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan negentig (90) dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door Mobility+ werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de Klant.

20.10. Verwerking van persoonsgegevens en confidentialiteit

Partijen komen overeen dat elke vertrouwelijk informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke aangeduid is als vertrouwelijk of welke redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden.

Mobility+ staat in voor een vertrouwelijke omgang van de door de Klant toegevoegde inhoud, en zal deze inhoud niet gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij mee. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade, inclusief juridische stappen, die het gevolg is van de inbreuk.

Mobility+ heeft het recht om bestellingen, facturen of andere informatie die volgt uit aankoop te gebruiken voor het beslechten van eventuele geschillen tussen Mobility+, klanten en gebruikers als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen of transacties.

Mobility+ verwerkt bij het uitvoeren van haar Diensten persoonsgegevens. Conform de geldende privacywetgeving is Mobility+ als enige de verantwoordelijke voor de verwerking aangezien zij de reden en doelstelling van de gegevensverwerking bepaalt. Mobility+ kan als de verantwoordelijke een verwerker aanwijzen en draagt ervoor zorg dat enkel persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, bijvoorbeeld voor facturatiedoeleinden. De Klant wordt als de verantwoordelijke beschouwd voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan de Klant zelf het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. In dit geval is de Klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van de verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Privacy Verordening. Mobility+ verwijst graag door naar de Privacy Policy voor meer informatie hieromtrent.

20.11. Geschillen en toepasselijk recht

Mobility+ kan haar rechten of plichten uit deze overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Deze derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor is geen toestemming van de Klant vereist en de Klant maakt hiervoor geen aanspraak op schadevergoeding.

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Mobility+ heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. Het gebruik van titels in deze Hostingovereenkomst heeft een louter illustratieve waarde.

Deze Hostingovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht, hierbij direct uitsluitend de bepalingen van het Weens Koopverdrag. 

Iedere vorm van geschil, onenigheid of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, dienen uitsluitend voorgelegd te worden aan de rechtbank van Gent.